Terug
j

juridische splitsing

Juridische splitsing is het onder algemene titel Overdracht als gevolg van een rechtsfeit. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging.
» Meer over algemene titel
algemene titel
opsplitsen van het vermogen van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
.

De wet onderscheidt zuivere splitsing en afsplitsing.

 • Zuivere splitsing is de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
  » Meer over rechtshandeling
  rechtshandeling
  waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
  » Meer over akte
  akte
  van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
  » Meer over rechtspersoon
  rechtspersonen
  .
 • Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in deze of de volgende afdeling lidmaatschapsrechten of aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
  » Meer over aandeel
  aandelen
  in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.

Voor splitsing geldt een soortgelijke regeling als bij juridische fusie. Door splitsing van het vermogen van een rechtspersoon kan het vermogen van de oorspronkelijke rechtspersoon overgaan (een) andere rechtsperso(o)n(en). Deze overgang geschiedt onder algemene titel, zodat de verkrijgende rechtspersoon in de positie van de splitsende rechtspersoon treedt. Anders dan bij juridische fusie moet bij splitsing aangegeven moeten worden welke vermogensbestanddelen overgaan naar welke entiteit.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op