11 min lezen

De advocaat civiel recht van AMS Advocaten: juridisch advies

NL

Bij advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam zijn de advocaten gespecialiseerd in civiel recht. Onze advocaten zijn niet alleen thuis in ondernemingsrechtverbintenissenrecht en incasso, maar zij adviseren als advocaat ook op het gebied van het arbeidsrechthuurrecht bedrijfsruimtevastgoedrecht en bouwrecht. Daarnaast zijn diverse advocaten bij AMS niet alleen advocaat maar ook curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
. Daardoor beschikken onze advocaten tevens over aanzienlijke ervaring op het gebied van het insolventierecht.

Advocaat ondernemingsrecht

Onze ondernemingsrecht advocaten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht. Wij kunnen u in alle ondernemingsrechtelijke kwesties met raad en daad bijstaan, zoals bij  het voorbereiden en/of bijwonen van een algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
), het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst of het uitkopen van aandeelhouders. Ook hebben onze advocaten ruime ervaring met het opstellen van de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
(BV), het optreden bij een aandeelhoudersgeschil, het procederen bij de ondernemingskamer, het ontslag van een bestuurder, de herstructurering van een onderneming en de overname van een bedrijf. Ook op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, waarover zeer veel jurisprudentie (rechtspraak) bestaat, is onze ondernemingsrecht advocaat zeer ervaren.

Blogs van ondernemingsrecht advocaten

Onze ondernemingsrecht advocaten bloggen regelmatig over ontwikkelingen en nieuwe uitspraken en op gebied van het ondernemingsrecht. Een greep uit de blogs:

Advocaat verbintenissenrecht

Als een partij te kort schiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
op hem rusten, kan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
op die grond ontbinden en schadevergoeding vorderen. Als de wens echter is dat de overeenkomst wordt nagekomen in plaats van ontbonden, dan kan in veel gevallen bij de rechter worden gevorderd dat de wederpartij de overeenkomst / contract nakomt. Of het nu gaat om een vaststellingsovereenkomst, een distributieovereenkomst, een franchiseovereenkomst, een agentuurovereenkomst, een overeenkomst van geldlening of algemene voorwaarden, onze advocaten hebben dagelijks te maken met verschillende aspecten van het contractenrecht. Ook ten aanzien van geschillen op het gebied van onrechtmatige daad en wanprestatie beschikken onze advocaten over een aanzienlijke ervaring.

Blogs van verbintenissenrecht advocaten

Enkele blogs van onze verbintenissenrecht advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat incasso

Onze incasso advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd (bijvoorbeeld in een incasso kort geding of met een faillissementsaanvraag)  en kan uw advocaat desgewenst conservatoir beslag leggen ten laste van de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
. Naast het factuurbedrag kunt u – naast een kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
en wettelijke rente – recht hebben op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoek te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. In de praktijk is voorts veel te doen over de executie van een buitenlands vonnis.

Blogs van incasso advocaten

Enkele blogs van onze incasso advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat arbeidsrecht

Een rechtszaak over arbeidsrecht gaat vaak over geschillen over een ontslag op staande voet, ontslag tijdens ziekte, ontslag bij disfunctioneren, concurrentiebeding of relatiebeding. De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten heeft ruime ervaring met dit soort zaken, waarbij zowel de werkgever als de werknemer worden bijgestaan. De advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor AMS adviseert ook over de hoogte van de ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
die aan de orde komt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die meestal wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule. Indien de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
eindigt door opzegging door de werkgever of de werknemer kan er sprake zijn van een kennelijk onredelijk ontslag.

Blogs van arbeidsrecht advocaten

Enkele blogs van onze arbeidsrecht advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

De ondernemer (huurder) die een winkel exploiteert in een gehuurde bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
heeft recht op een termijnbescherming van vijf plus vijf jaar (5+5). Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de huurovereenkomst bedrijfsruimte na ommekomst van de eerste periode, meestal 5 jaar, beëindigen door opzegging. Iedere huurder van middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
heeft voorts het recht van indeplaatsstelling. Het (voornemen tot) renoveren van een verhuurde bedrijfsruimte is regelmatig aanleiding tot een rechtszaak. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw verstaan als gedeeltelijke vernieuwing verstaan. Als een hypotheekakte een bepaling bevat dat de eigenaar van een woning of bedrijfsruimte alléén mag verhuren met toestemming van de hypotheekhouder (de bank), dan is er sprake van een zogenoemd huurbeding. Als de huurder of verhuurder vindt dat de afgesproken huurprijs niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte in de omgeving, dan kan een advocaat huurrecht op grond van het huurrecht bedrijfsruimte de rechter om een huurprijswijziging vragen. In de praktijk is een procedure ontwikkeld over de manier waarop het gehuurde bij het begin en bij het einde van de huurovereenkomst wordt opgeleverd. De huurder van een kantoor, die geconfronteerd wordt met een ontruimingsaanzegging De formele aanzegging van een verhuurder aan een huurder van een kantoor of overige bedrijfsruimte om het gehuurde te ontruimen.
» Meer over ontruimingsaanzegging
ontruimingsaanzegging
van de verhuurder, kan de rechter verzoeken om ontruimingsbescherming.

Blogs van huurrecht advocaten

Enkele blogs van onze huurrecht advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat vastgoedrecht

AMS Advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Zaken in dit brede rechtsgebied hebben vaak betrekking op de koop en verkoop van vastgoed en verborgen gebreken. Het vastgoedrecht omvat echter alle rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen en op alle rechten die daarop gevestigd kunnen worden, zoals het recht van hypotheek en het recht van vruchtgebruik.  Maar ook kwesties over erfdienstbaarheid en het recht van mandeligheid zijn aan de orde van de dag. Onze vastgoedrecht advocaten hebben tevens veel ervaring met zaken waarin sprake is van een kettingbeding. Daarnaast adviseren en procederen onze advocaten met regelmaat over de aansprakelijkheid van een makelaar en de aansprakelijkheid van een notaris.

Blogs van vastgoedrecht advocaten

Enkele blogs van onze vastgoedrecht advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat bouwrecht

De bouwrecht advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het bouwrecht en zijn op de hoogte van de meest actuele regelgeving, zoals het bouwbesluit 2012. Zij treden onder meer op als advocaat voor projectontwikkelaars, aannemers, onderaannemers, maar ook voor particulieren. Onze bouwrecht advocaat kan een belangrijke rol spelen bij het opstellen en uitvoeren van de overeenkomsten, zoals de aanneemovereenkomst, de koop-aanneemovereenkomst. Daarnaast kan een van de advocaten bij AMS u van dienst zijn bij een juridisch geschil tussen de aannemer en de opdrachtgever over een al tot stand gekomen overeenkomst, over meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
meerwerk
(al dan niet  bij een vaste aanneemsom), of over mogelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Blogs van bouwrecht advocaten

Enkele blogs van onze vastgoedrecht advocaten kunt u hier bekijken:

Advocaat insolventierecht

Onze advocaten worden zelf regelmatig aangesteld als curator in een faillissement en als bewindvoerder in een surseance van betaling, zodat ons advocatenkantoor over een zeer ruime ervaring beschikt op dit gebied. Of het nu gaat over een herstructurering, een sanering, een doorstart uit een faillissement, het aanvragen van faillissementbestuurdersaansprakelijkheid van een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
of andere aspecten van het faillissementsrecht, de advocaat van advocatenkantoor AMS in Amsterdam is is u graag van dienst.

Blogs van insolventierecht advocaten

Enkele blogs van onze insolventierecht advocaten kunt u hier bekijken:

Over AMS Advocaten in Amsterdam

Het team van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen voor (internationale) bedrijven en particulieren. De advocaten houden zich vooral bezig met het ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte, arbeidsrecht, insolventierecht, incasso en contractenrecht. De advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence