2 min lezen

distributieovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Distributieovereenkomst opstellen

De distributieovereenkomst is niet in de Nederlandse wet geregeld. Door middel van een distributieovereenkomst maken de distributeur en de leverancier afspraken over de door de distributeur te verkopen goederen van die leverancier in een bepaald gebied. Vaak worden daarbij ook afspraken gemaakt ten aanzien van de duur van de overeenkomst, de exclusiviteit waaronder de distributeur in een bepaald gebied goederen mag verkopen en in sommige gevallen over een vergoeding die de distributeur krijgt bij beëindiging van de overeenkomst.

Distributieovereenkomst opzeggen

Een distributieovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst. De wet biedt geen regeling voor het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Indien in het distributiecontract geen regeling is opgenomen voor opzegging, is deze in beginsel opzegbaar. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen echter met zich meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Bij de opzegging dient rekening te worden gehouden met de belangen van de wederpartij. Uit een (standaard) arrest van de Hoge Raad volgt dat de opvatting dat een distributieovereenkomst die is gesloten voor een onbepaalde tijd altijd opzegbaar is, in die zin dat de leverancier ook zonder grond mag opzeggen en dat die opzegging altijd tot gevolg heeft dat de overeenkomst wordt beëindigd, in het algemeen geen steun vindt in het recht. Nu er geen wettelijke regeling bestaat ten aanzien van distributieovereenkomst dient de vraag of een opzegging in een bepaald geval het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, beantwoord te worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid.

Redelijke opzegtermijn

Indien een distributieovereenkomst opzegbaar is dan dient volgens vaste rechtspraak een redelijke opzegtermijn in acht te worden genomen. De ratio van die verplichting is dat de distributeur zoveel tijd als redelijkerwijs nodig is dient te worden gegeven om zich op de nieuwe situatie in te stellen. Tijdens de opzegtermijn dient de distributeur in de gelegenheid te worden gesteld om de gebruikelijke orders te plaatsen, zodat hij zijn schade kan beperken. Volgens de Hoge Raad geldt het recht om de gebruikelijke orders te plaatsen zelfs als de nieuwe leveringsverplichting na het einde van de overeenkomst zou moeten worden nagekomen.

Advocaat voor distributieovereenkomst

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van een distributieovereenkomst, maar procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence