2 min lezen

Ontslag van een statutair bestuurder: speciale regels!

NL

Ook een statutair bestuurder kan worden ontslagen, maar op zo’n ontslag zijn wel andere regels van toepassing dan op het ontslag van een werknemer met een gewone arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Als deze specifieke regels niet nauw in acht worden genomen, kan dit leiden tot nietigheid van het ontslag, met alle gevolgen van dien. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

 

Ontslagvergunning of ontbinding door rechter niet vereist

Een arbeidsovereenkomst van een werknemer kan slechts door de werkgever worden beëindigd door opzegging nadat het UWV een ontslagvergunning heeft verleend of door ontbinding door de kantonrechter. Dit ligt anders bij de situatie van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen nadat de statutaire en vennootschappelijke regels correct zijn toegepast. Feitelijk kan, de uitzonderingen van een structuurvennootschap Een bijzondere vorm van een (naamloze) vennootschap.
» Meer over structuurvennootschap
structuurvennootschap
daargelaten, slechts de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘ algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
’) tot ontslag van de statutair bestuurder overgaan. Het burgerlijk wetboek en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
bepalen de precieze regels die met het ontslag gepaard gaan.

Ava-besluit ontslag statutair bestuurder

In de gevallen dat de AVA tot ontslag van de statutair bestuurder kan overgaan, zal dit voorgenomen ontslag tijdens een AVA moeten worden behandeld. De AVA zal op correcte wijze moeten worden uitgeroepen. Daarbij is het van belang dat de oproepingsprocedure zoals uiteengezet in de statuten correct worden nageleefd. Daarnaast is er een wettelijke plicht de statutair bestuurder om advies te vragen over het voorgenomen besluit hem te ontslaan. Worden deze verplichtingen niet correct nageleefd, dan zal dit kunnen leiden tot  nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslag. Indien de AVA wel op correcte wijze heeft plaatsgevonden en er een rechtsgeldig besluit tot ontslag is genomen, dan kan de arbeidsovereenkomst van de bestuurder – in de gevallen dat hij een arbeidsovereenkomst heeft – worden opgezegd. Dit kan dan dus zonder dat er een ontslagvergunning door het UWV is afgegeven.

Vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag

Als de statutair bestuurder niet op correcte wijze is ontslagen, kan hij een kennelijk onredelijk ontslag procedure beginnen. In een dergelijke procedure kan hij een vergoeding vorderen voor de door hem geleden schade die voort vloeit uit het kennelijk onredelijke ontslag. Reden te meer om bij het ontslag van een statutair bestuurder goed op te letten of alle wettelijke en statutaire regels goed worden nageleefd.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence