4 min lezen

arbeidsrecht

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Arbeidsovereenkomst opstellen

Onze advocaten hebben allereerst ruime ervaring met het op papier zetten van heldere afspraken tussen werkgever en werknemer, het implementeren van deze afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst en/of collectief personeelshandboek en het professionaliseren van HR-beleid.

Ook stellen onze advocaten op verzoek speciale arbeidsovereenkomsten op, zoals de arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder of voor een expat.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een dienstverband eindigt meestal door een eenzijdige opzegging van werknemer of werkgever, door wederzijdse instemming van partijen (beëindigingsovereenkomst), door toestemming van het UWV, door ontbinding van de kantonrechter of van rechtswege zonder dat een handeling of verklaring van een van de partijen nodig is. Voor welke manier ook wordt gekozen, de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

Opzegverbod 

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Er gelden namelijk opzegverboden (bv. bij ziekte van de werknemer of als de werknemer lid is van de ondernemingsraad) en daarnaast dient er voldaan te zijn aan een wettelijke opzeggingsgrond. Beide partijen dienen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst in principe de wettelijke of contractuele opzegtermijn en andere formaliteiten in acht te nemen.

Vaak proberen onze advocaten zaken eerst buiten de rechtszaal om – bijvoorbeeld via mediation – op te lossen zodat de onderlinge arbeidsrelatie niet onherstelbaar wordt beschadigd. Maar ook met onderhandelen en het voeren van juridische procedures als dat in het belang van de klant is, hebben onze advocaten veel ervaring.

Ontslagvergoeding

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst maakt de werknemer meestal aanspraak op een ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers in principe een wettelijk recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De hoogte van de transitievergoeding volgt uit de wet. De kantonrechter kan een aanvullende ‘billijke vergoeding’ toekennen als de ontbinding of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is geweest van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Een werknemer kan ook in plaats van vernietiging van een opzegging van de arbeidsovereenkomst of in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep en cassatie verzoeken om een billijke vergoeding. In die gevallen geldt niet het vereiste dat sprake moet zijn van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werkgever.

De rechter is bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding vrij om rekening te houden met alle relevant geachte omstandigheden van het geval.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Andere zaken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde kunnen komen zijn de toepassing van een concurrentiebeding of een relatiebeding. Een concurrentiebeding belet de werknemer voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband werkzaamheden te verrichten die gelijk(soortig) zijn aan die van de voormalige werkgever. Een relatiebeding behelst een verbod voor de werknemer om in contact te treden met klanten en relaties van de werkgever.

In gevallen waarbij de belangen van de werknemer door de instandhouding van een dergelijk beding onevenredig worden geschaad, kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om een concurrentie- of relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen of om de opgelegde boete te matigen. De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring met het voeren van zulke procedures.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct. Meestal is het de werkgever die het ontslag op staande voet geeft, maar ook de werknemer kan ontslag op staande voet nemen.

Voor een ontslag op staande voet is een dringende reden vereist (bv. diefstal of dronkenschap van de werknemer op het werk). Daarnaast dient de werkgever – nadat de werknemer zijn visie op de aanleiding van het voorgenomen ontslag heeft kunnen gegeven – de werknemer ‘onverwijld’ te ontslaan. De werknemer kan het ontslag aanvechten door binnen twee maanden bij de rechter een beroep te doen op de vernietigbaarheid van het ontslag en daarnaast te vorderen dat hij weer te werk wordt gesteld en dat zijn loon wordt doorbetaald.

De werknemer die niet meer bij de werkgever wil werken maar zich ook niet wil neerleggen bij het ontslag, kan de kantonrechter vragen een billijke vergoeding toe te kennen in plaats van het ontslag te vernietigen. De kantonrechter zal in beide gevallen moeten beoordelen of er inderdaad sprake was van een geldig ontslag op staande voet.

Reorganisatie

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten adviseren grote en kleinere bedrijven over reorganisaties. Niet alleen over de wijze waarop de reorganisatie plaatsvindt, maar ook over de inhoud van een eventueel sociaal plan. Aan de andere kant staan de advocaten regelmatig werknemers bij die in het kader van een reorganisatie worden ontslagen.

Medezeggenschap

Werkgevers zijn verplicht om werknemers tot op zekere hoogte te betrekken bij belangrijke beslissingen binnen de organisatie waardoor zij worden geraakt. De taak van de ondernemingsraad is dan ook (de belangen van) de werknemers te vertegenwoordigen en met de ondernemer te overleggen.

Onze advocaten adviseren regelmatig ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en ondernemers over medezeggenschapskwesties, zoals advies- en instemmingsplichtige besluiten, inzagerecht van de ondernemingsraad, collectief ontslag, arbeidsomstandigheden, inrichting van de medezeggenschap en ondernemingsraad-reglementen.

Arbeidsrecht advocaten in Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben ruime kennis en ervaring in alle facetten van het arbeidsrecht, zowel in het adviserende voortraject bij het opstellen/beoordelen van arbeidsovereenkomsten als bij het onderhandelen en procederen in ontslagzaken en in zaken betreffende de zorgplicht van de werkgever. Omdat wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies en de meest efficiënte oplossingen aan te dragen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence