2 min lezen

zorgplicht werkgever

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Veiligheid en gezondheid werknemer

Op een werkgever rust een zorgplicht. Zo is de werkgever verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemer te beschermen. Dit houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. De werkgever dient zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Ruime strekking zorgplicht

In de rechtspraak is bepaald dat bij de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden moet worden gekeken of de werkgever voldoende specifieke maatregelen heeft genomen om onveilige situaties te voorkomen. Deze zorgplicht heeft een ruime strekking, zodat niet snel wordt aangenomen dat hieraan is voldaan. Hierbij wordt gekeken of de werkgever de vereiste maatregelen heeft genomen om bij hem bekende risico’s te vermijden.

Gevolgen van schending zorgplicht

Indien de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldoet, is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. De omvang van de zorgplicht van de werkgever hangt af van de omstandigheden van het geval. Hoofdregel hierbij is dat als de werknemer kan bewijzen dat hij schade heeft geleden bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, het aan de werkgever is om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit zal in veel gevallen moeilijk zijn.

Zorgplicht buiten directe werksfeer

Een werkgever heeft ook een zorgplicht voor zijn werknemers in situaties die buiten de directe werksfeer vallen maar wel met het werk verband houden. Zo dient de werkgever de veiligheid van de werknemers eveneens te waarborgen tijdens een bedrijfsuitje. De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit over de eventuele thuiswerkplek van de werknemer.

Zorgplicht voor zzp’er

Volgens recente rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden zelfs zo zijn dat een opdrachtgever aansprakelijk is voor door een zzp’er in de uitoefening van zijn opdracht geleden schade. Op een opdrachtgever kan een dergelijke zorgplicht rusten wanneer hij een zzp’er inhuurt die werkzaamheden verricht die vergelijkbaar zijn met die van zijn normale werknemers.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de werkgever. Werkgevers doen er verstandig aan zich bewust te zijn van hun zorgplichten en tijdig de vereiste maatregelen te treffen. De zorgplicht is vaak groter dan u in eerste instantie zult denken. Indien u te maken krijgt met een aanspraak van uw werknemer wegens het schenden van de zorgplicht, beschikken de advocaten van AMS Advocaten over ruime ervaring in het procederen bij geschillen hierover.

Nieuws-
brief

Ravel Residence