2 min lezen

ambtenarenrecht

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Nieuwe rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Sindsdien hebben de meeste ambtenaren een tweezijdige privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever in plaats van een eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. Tot de overheidswerkgevers behoren alle diensten en bedrijven die door de Staat worden beheerd. Dat zijn ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook zelfstandige bestuursorganen die tot de centrale overheid behoren.

Ontslagrecht

Voor de meeste ambtenaren geldt sinds 1 januari 2020 dan ook het private arbeids- en ontslagrecht. Dit betekent dat een ambtenaar niet meer in bezwaar kan bij de eigen werkgever en in beroep kan bij de bestuursrechter. Zowel de overheidswerkgever als de werknemer moet voor ontslag naar het UWV of de kantonrechter. Dit houdt in onder andere dat de overheidswerkgever een redelijke ontslaggrond moet hebben om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en dat de werknemer bij ontslag in principe recht heeft op de wettelijke transitievergoeding.

Arbeidsvoorwaarden zijn hetzelfde gebleven

De nieuwe wet heeft geen invloed op de arbeidsvoorwaarden zoals salaris en het aantal vakantiedagen. De arbeidsvoorwaarden worden thans vastgelegd in een cao en individuele arbeidsovereenkomst in plaats van in rechtspositieregelingen.

Speciale regels blijven gelden

Toch is de ambtelijke status voor ambtenaren niet verdwenen. Iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever heeft, blijft ambtenaar. In de wet staan dan ook speciale regels voor ambtenaren over onder meer de geheimhoudingsplicht, het afleggen van de eed of belofte, het verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden opgenomen.

Uitzondering voor sommige ambtenaren

Niet alle ambtenaren vallen onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voor werknemers van politie en defensie, werknemers van de rechterlijke macht (zoals rechters en officieren van justitie en procureurs-generaal) en politieke ambtsdragers (Kamerleden, ministers, burgemeesters, wethouders) blijft het oude ambtenarenrecht van toepassing.

Advocaat arbeidsrecht

De arbeidsrecht advocaten van AMS kunnen zowel overheidswerkgevers als werknemers die sinds 1 januari 2020 werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst adviseren en bijstaan in gerechtelijke procedures.

Nieuws-
brief

Ravel Residence