Kennelijk onredelijk ontslag

Procedure kennelijk onredelijk ontslag

Het onderstaande geldt alleen voor opzeggingen van het dienstverband door de werkgever gedaan vóór 1 juli 2015. Werknemers hebben in dat geval nog tot uiterlijk zes maanden na het einde van het dienstverband om een zogenoemde kennelijk onredelijk ontslag procedure te starten.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure vervallen

Met de invoering van de wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure komen te vervallen. Heeft de werkgever na verkregen toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd op of ná 1 juli 2015, dan kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dit was voorheen niet mogelijk.

Wat is kennelijk onredelijk ontslag?

Er kan alleen sprake zijn van kennelijk onredelijk ontslag als de arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging door de werkgever of de werknemer. Als de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege (dus automatisch), door ontbinding door de kantonrechter of door wederzijds goedvinden via het tekenen van een beëindigingsovereenkomst, kan er dus niet sprake zijn van kennelijk onredelijk ontslag.

Onregelmatige opzegging is onredelijk

Zowel opzegging door de werkgever als door de werknemer kan kennelijk onredelijk zijn. Denkt bij kennelijk onredelijk ontslag door de werknemer aan onregelmatige opzegging. Dat houdt in dat de werknemer opzegt met inachtneming van een opzegtermijn die korter is dan de opzegtermijn die hij met zijn werkgever overeen is gekomen. Omdat hij als gevolg hiervan eerder uit dienst treedt dan afgesproken, kan de werkgever in sommige gevallen schade vorderen van de werknemer. In de meeste gevallen gaat het bij kennelijk onredelijk ontslag echter om opzegging door de werkgever.

Voorbeelden van kennelijk onredelijk ontslag

In de wet zijn onder andere de volgende voorbeelden van kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever opgenomen:

  • de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op zonder opgaaf van redenen of met opgaaf van een voorgewende of valse reden;
  • mede gelet op de door de werkgever voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden ander passend werk te vinden, zijn de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig in vergelijking tot het belang van de werkgever bij het ontslag;
  • de werknemer wordt in het kader van een reorganisatie uitgekozen voor ontslag terwijl in het kader van het anciënniteitsbeginsel eigenlijk een andere werknemer had moeten worden ontslagen;
  • de werknemer wordt ontslagen omdat hij zijn werk niet wil verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar.

Schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter

Indien een werknemer kennelijk onredelijk wordt ontslagen kan hij bij de kantonrechter betaling van een schadevergoeding vorderen. Deze vergoeding wordt, in tegenstelling tot ontslagzaken waarbij de kantonrechter wordt gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden, niet berekend aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule, althans (sinds 1 juli 2015) de transitievergoeding.

Nauwkeurige berekening van schade

In het verleden hebben kantonrechters de kantonrechtersformule wel bij kennelijk onredelijk ontslagzaken als leidraad genomen (soms met een standaard verlaging van 30%), maar de Hoge raad heeft in 2009 geoordeeld dat dit niet juist is. De schade dient volgens de Hoge Raad zo concreet en nauwkeurig mogelijk te worden berekend en de kantonrechter heeft daarbij een grote vrijheid. De kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt, de hoogte van het verwachte nieuwe inkomen en de pensioenschade zijn van belang, maar ook bijvoorbeeld de hoogte van een aangeboden outplacementregeling en de mate van verwijtbaarheid van de werkgever. Als de kantonrechter de schade niet nauwkeurig kan vaststellen, mag hij de schade naar billijkheid schatten.

Advocaat bij ontslag: schadevergoeding eisen

De hoogte van een schadevergoeding die bij kennelijk onredelijk ontslag kan worden gevorderd is dus lastig te berekenen. Daarom is het van belang om tijdig advies van een arbeidsrechtspecialist te vragen zodat hij de kansen op een geslaagde uitkomst van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure en de hoogte van de te vorderen vergoeding met u kan bespreken. De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij.