3 min lezen

De verjaring van een vonnis en van rente: zo zit het

NL

Een vonnis kan net als een vordering verjaren. Voor de meeste vorderingen geldt een verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
van 5 jaar, maar de wet kent een verjaringstermijn van 20 jaar voor vonnissen. Maar hoe zit het met de verplichting om rente te betalen over het bedrag dat in het vonnis is toegewezen? Welke verjaringstermijn geldt daarvoor? Dit was de kernvraag in een recente rechtszaak. Advocaat incassorecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Veroordeling tot betaling in incassoprocedure

In 1988 is eiseres in deze zaak na een incassoprocedure veroordeeld om NLG 5.000,- te betalen aan Direktbank. Tevens is zij veroordeeld om wettelijke rente te voldoen. Eiseres heeft tot en met 1995 deelbetalingen verricht aan Direktbank. Vervolgens is zij gestopt met betalen. Direktbank heeft het vonnis nogmaals betekend in 2005 en 2008. In 2012 heeft Direktbank executoriaal derdenbeslag laten leggen. De advocaat van eiseres start een procedure bij de kantonrechter, waarin hij een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
vorderde dat de vordering van Direktbank is verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
.

Verjaringstermijn vonnis 20 jaar: stuiting

De rechter stelt voorop dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak verjaart door verloop van 20 jaar na de dag van de uitspraak. Dit betekent dat het vonnis uit 1988 in principe in 2008 zou zijn verjaard, tenzij de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
is gestuit. Stuiting houdt in dat de crediteur aan de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
ondubbelzinnig duidelijk maakt dat hij ook na het verloop van de verjaringstermijn van 20 jaar zijn recht (op nakoming/betaling) nog geldend wil maken. Dit kan onder meer door het sturen van een aanmaning. Na een dergelijke stuitingshandeling start de verjaringstermijn opnieuw, met dien verstande dat de nieuwe verjaringstermijn niet langer is dan 5 jaar.

Vordering stuiten door aanmaning

In deze zaak is het vonnis in 2005 voor de 2e maal aan eiseres betekend. Dit is een daad van rechtsvervolging en stuit de verjaring. De nieuwe termijn van 5 jaar loopt tot 2010. Door de betekening in 2008 is de verjaring opnieuw gestuit en wel tot 2013. Ten tijde van het leggen van executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
in 2012 was het vonnis aldus nog niet verjaard.

Rentevordering verjaart na 5 jaar

Voor de rentevordering geldt een andere regeling. In afwijking van de lange 20-jaars termijn voor gewone uitspraken geldt voor een uitspraak inhoudende een periodieke verplichting of bijkomende verplichting tot betaling, zoals rente, de korte verjaringstermijn van 5 jaar. Deze uitzondering op de langere termijn is gemaakt om te voorkomen dat voor de schuldenaar het gevaar dreigt dat bij niet-betaling deze bedragen tot onredelijke hoogte zullen oplopen. Aangezien de laatste betaling door eiseres is verricht in 1995 verjaart de bevoegdheid tot inning van de rente in 2000. Direktbank heeft in de periode tussen 1995 en 2000 geen stuitingshandelingen verricht zodat de rentevordering wel is verjaard.

Advocaat gespecialiseerd in incassorecht

AMS Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in incassorecht. Wordt u geconfronteerd met een vordering die mogelijk verjaard is of wilt u uw eigen vorderingen zeker stellen, kunt u contact opnemen met een van onze incasso advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence