3 min lezen

incasso

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Incasso door een advocaat

Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Dat betekent dat met beleid moet worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij komt het aan op de juiste timing én toonzetting.

Of de betreffende debiteur nu beweert dat hij uw rekening niet kan betalen of niet wil betalen, een professioneel debiteurenbeleid (credit management) kan een hoop ellende voorkomen.

Het incassotraject van AMS

Wij hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van opeisbare vorderingen. Ons incassotraject begint in de regel met het opstellen van een goede sommatiebrief. Hierin worden naast de hoofdsom en de eventueel verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten genoemd waar u recht op heeft.

Incasso kort geding

Blijft de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke met betaling, dan schuwen wij de gang naar de rechter niet. Een incasso kort geding kan bijvoorbeeld een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een (onbetwiste) vordering een vonnis te verkrijgen.

Met een vonnis in de hand kunnen vervolgens executiemaatregelen worden genomen (uitwinning van gelegde beslagen, executoriale verkoop van onroerend goed, inbeslagname auto’s).

Conservatoir beslag leggen

Bij een onwillende debiteur hoeft het echter niet altijd tot een procedure te komen. Soms is het uitoefenen van enige druk voldoende om hem te bewegen alsnog de vordering te voldoen. Zo kan er worden overgegaan tot het leggen van (conservatoir) beslag worden gelegd op bijvoorbeeld zijn woonhuis of banksaldi. Zeker wanneer de debiteur van plan is zijn woning te verkopen kan beslag een uitermate effectief pressiemiddel zijn.

Er zal na de beslaglegging wel een (bodem)procedure moeten worden gestart. Overigens heeft de debiteur altijd de mogelijkheid om een kort geding te starten en opheffing van het beslag te vorderen. Onze incasso advocaten kunnen u precies uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Faillissement debiteur aanvragen

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur is een andere optie. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen.

Vooral bij betalingsonwil van de debiteur is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel omdat de gevolgen voor de debiteur ingrijpend zijn. Door een faillissement verliest de debiteur namelijk de beschikking over zijn vermogen.

Buitenlands vonnis tenuitvoerleggen

Voorts behandelen wij zaken met betrekking tot de executie van een buitenlands vonnis. Een beslissing van een buitenlandse rechter kan niet zonder meer ten uitvoer worden gelegd in Nederland, tenzij dit op grond van een verdrag of EU-wetgeving is toegestaan.

Een gerechtelijke beslissing die in één van de Europese lidstaten is gewezen over een niet betwiste schuldvordering, kan als Europese executoriale titel (EET) worden gewaarmerkt. Een dergelijk vonnis kan direct in alle andere lidstaten ten uitvoer worden gelegd zonder dat dit buitenlandse vonnis nog apart (middels een exequaturprocedure) moet worden erkend. Voor kleine geldvordering is de Europese Small Claims Procedure in het leven geroepen.

Hiermee is het mogelijk om op een goedkope en relatief eenvoudige wijze een vonnis te verkrijgen waarmee een advocaat uw vordering op een buitenlandse debiteur kan innen.

Incasso door AMS advocaten

Voor al uw incassoaangelegenheden bent u dus bij AMS advocaten aan het juiste adres. Onze incasso advocaten helpen u graag verder, of het nu preventief is bij het opzetten van een efficiënt debiteurenbeleid of bij het inzetten van gerechtelijke procedures.

Nieuws-
brief

Ravel Residence