4 min lezen

buitenlands vonnis

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Buitenlands vonnis tenuitvoerleggen

Nederlandse bedrijven die handelen met internationale partijen, kunnen te maken krijgen met rechtszaken in het buitenland. Zo’n procedure kan resulteren in een buitenlands vonnis tegen een bedrijf in Nederland. Een beslissing van een buitenlandse rechter kan niet zonder meer ten uitvoer worden gelegd in Nederland, tenzij dit op grond van een verdrag of EU-wetgeving is toegestaan. Als dit niet het geval is, zal een nieuwe procedure moeten worden gestart voor de Nederlandse rechter waarin een verlof tot tenuitvoerlegging – een zogenaamd exequatur – wordt gevraagd.

Advocaat voor buitenlands vonnis

De Nederlandse rechter zal er in de regel bij zijn oordeel rekening mee houden dat het geschil al aanhangig is geweest voor een buitenlandse rechter en zal – op grond van de Europese verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – slechts toetsen of het oordeel van de buitenlandse rechter niet in strijd is met de openbare orde. Voor het verkrijgen van een exequatur moet een advocaat een origineel gewaarmerkt afschrift van het vonnis (grosse) aan de rechtbank verschaffen, indien nodig voorzien van een vertaling van het vonnis in de taal van het land waar het exequatur wordt verzocht. Voor alle vonnissen die zijn gewezen buiten de Europese Unie, zal een advocaat exequaturprocedure moeten opstarten om het vonnis ten uitvoer te kunnen leggen in Nederland.

Europese Executoriale Titel (EET)

Een gerechtelijke beslissing die in een van de Europese lidstaten is gewezen over een niet betwiste schuldvordering kan als Europese executoriale titel (EET) woeden gewaarmerkt. Een als EET gewaarmerkte beslissing kan,  zonder dat daarvoor verdere procedures nodig zijn, in alle lidstaten van de Europese Unie ten uitvoer worden gelegd. Deze mogelijkheid bestaat bij vorderingen waartegen geen bezwaar is gemaakt door de advocaat van de debiteur. Voor de afgifte van een EET moet de dagvaarding aan een aantal minimumvereisten voldoen en moet deze op de juiste wijze aan de gedaagde zijn betekend. Betekening moet gebeuren op een van de manieren die in de Verordening tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen zijn vast gelegd. Zo is in de Verordening is onder meer bepaald dat waarmerking van een verstekvonnis niet plaatsvindt als de woonplaats van de gedaagde niet met zekerheid bekend is.

Geldvordering: onbetwist en opeisbaar

De tenuitvoerlegging gebeurt volgens de wet- en regelgeving van het land waar het vonnis waarvoor de EET is afgegeven in eerste instantie is gewezen. Een EET wordt afgegeven na een verzoek hiertoe middels een standaard formulier. Het is mogelijk dat de EET slechts voor een deel van de gerechtelijke beslissing wordt afgegeven. De EET is een snelle en relatief goedkope manier om tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis mogelijk te maken. Voor het verkrijgen van een EET moet de niet betwiste geldvordering opeisbaar zijn. Een EET kan door een advocaat worden verzocht bij het inleiden van de procedure of gedurende het geding, alsook wanneer eerder al een vonnis is verkregen.

Europese Betalingsbevelprocedure (EBB)

De Europese betalingsbevelprocedure is van toepassing in burgerlijke en handelszaken in grensoverschrijdende geschillen. Dat wil zeggen bij geschillen waarin ten minste één van de partijen woonplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure aanhangig is. De verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure is van toepassing in alle Europese lidstaten met uitzondering van Denemarken. Om een EEB te verkrijgen dient een advocaat via een daartoe opgesteld formulier een verzoek in te dienen bij de Nederlandse rechter. De vordering waarvoor een EEB wordt verzocht dienen opeisbaar te zijn op het moment dat om het EEB wordt verzocht. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, vaardigt de rechter binnen dertig dagen na indiening van het verzoek een betalingsbevel uit. Indien de debiteur niet opkomt tegen het EEB, is het betalingsbevel uitvoerbaar, dat wil zeggen dat het EEB in alle andere lidstaten wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd zonder dat een exequatur of andere formaliteit is vereist. Schakelt de debiteur in verweer tegen het EEB, dan zal alsnog een dagvaardingsprocedure moeten worden gestart.

Buitenlandse vordering incasseren

Op grond van de Europese verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen,  is het mogelijk om op een goedkope en relatief eenvoudige wijze een vonnis te verkrijgen waarmee een advocaat uw vordering op een buitenlandse debiteur kan innen door het volgen van de Small Claims Procedure. De Verordening geldt in alle lidstaten met uitzondering van Denemarken. De procedure ziet alleen op vorderingen tot € 2.000,- (exclusief rente). De procedure begint met het indienen van een aanvraag in bij de bevoegde rechter. De aanvraag wordt betekend aan de gedaagde, waarop deze 30 dagen de tijd heeft om schriftelijk op de aanvraag te reageren. De gerechtelijke beslissingen die op grond van Europese procedure voor geringe vorderingen worden gegeven, worden erkend in de andere lidstaten, zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist, en zonder enige ruimte voor verzet tegen de erkenning. Beslissingen op grond van de Europese procedure voor geringe vorderingen kunnen worden ingesteld in overeenstemming met de regels voor civiele procedures in de lidstaat waar de beslissing is gegeven.

Incasso advocaat

De incasso advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van niet betaalde vorderingen. Ook bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen kunt u vertrouwen op de expertise van onze incasso advocaat. De advocaten van AMS kunnen u adviseren over de beste aanpak en strategie bij de tenuitvoerlegging van uw buitenlandse vonnis of het starten van een Europese procedure voor geringe vorderingen. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence