4 min lezen

beslag leggen

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Beslag leggen door advocaat

In Nederland is het van oudsher betrekkelijk eenvoudig geweest om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op goederen van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag. De schuldeiser kan zich, nadat de rechter een vonnis heeft gewezen waarin zijn vordering is toegewezen, op het in beslag genomen goed verhalen.

Beslag op inboedel of huis

Men kan via een advocaat op alle eigendommen van de schuldenaar beslag leggen: op roerende zaken (zoals een wagenpark, inventaris, of – onder strikte voorwaarden – handelsvoorraad), op onroerende zaken, maar ook op alle andere rechten (zoals vorderingen). Zo is een banksaldo in feite niets meer dan een vordering van de rekeninghouder op de bank ter hoogte van het banksaldo. Ook op periodieke betalingen, zoals loon of huur, kan beslag worden gelegd. Zeker in gevallen waarin bekend is dat een waardevol bezit (zoals een woonhuis met overwaarde) verkocht zal worden, en de eigenaar nog een schuld heeft openstaan, is het raadzaam te denken aan het leggen van een conservatoir beslag. Op die manier houdt de schuldeiser zekerheid voor betaling.

Beslaglegging als drukmiddel

Het leggen van beslag wordt vaak niet alleen gebruikt als middel om zekerheid te krijgen, maar ook als drukmiddel. Door een raak en goed getimed beslag te leggen op een banksaldo, of op het geld dat een grote klant aan een schuldenaar moet betalen, kan de onderneming van de schuldenaar lam komen te liggen. In die situatie wordt er vaak voor gekozen de schuldeiser te betalen, om verdere problemen te voorkomen.

Advocaat verzoekt om toestemming

Een advocaat dient namens de schuldeiser een verzoekschrift (eventueel met bewijsstukken) in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarin wordt aangegeven wat de schuldeiser te vorderen heeft, en wat de achtergrond daarvan is. Dat verzoek moet deugdelijk zijn onderbouwd, ook om te voorkomen dat een gelegd beslag eenvoudig kan worden opgeheven via een opheffings kort geding. In bijna alle gevallen wordt de schuldenaar niet gehoord en verleent de rechtbank binnen enkele uren of dagen verlof om het beslag te leggen. Met dat verlof in handen kan de deurwaarder het beslag vaak nog dezelfde dag leggen.

Advocaat legt executoriaal beslag

Als het vervolgens tot een procedure komt en de rechter de vordering toewijst, verandert het conservatoir beslag in een executoriaal beslag. Als er niet vrijwillig niet aan het vonnis wordt voldaan kan het ten uitvoer worden gelegd door de deurwaarder (geëxecuteerd). Om het vonnis ten uitvoer te kunnen leggen is de zogenoemde grosse nodig. Dit is een afschrift van het vonnis waarop bovenaan de eerste pagina de woorden “In naam des Konings” staan vermeld. De grosse moet eerst worden betekend. De veroordeelde partij wordt daarmee formeel bekend gemaakt met de inhoud van het vonnis en een (over het algemeen korte) termijn gegund om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Als die termijn onbenut is verstreken, mag het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer gelegd.

Rangregeling bij meer schuldeisers

Bij het uitwinnen van het vonnis is de executant vrij in de keuze van de goederen waarop hij beslag zal laten leggen. Het beslag heeft tot gevolg dat de rechtshandelingen, die na het beslag worden verricht met betrekking tot de zaak waarop het beslag ligt, in beginsel geen nadeel kunnen toebrengen aan de rechten van de beslaglegger. Overigens is degene die zaken opzettelijk aan het beslag onttrekt of de zaken vernielt of beschadigt, strafbaar. De wet bevat voorts een regeling voor het geval er meer schuldeisers zijn die zich willen verhalen op de opbrengst van de zaken waarop beslag is gelegd. Dit noemen we de rangregeling.

Derdenbeslag en derdenverklaring

Het derdenbeslag wordt gelegd door betekening van een deurwaardersexploot aan de betreffende derde. Dit beslagexploot moet vervolgens wel binnen 8 dagen aan de geëxecuteerde (degene ten laste van wie het derdenbeslag is gelegd) worden betekend. Zodra vier weken na het leggen van het beslag zijn verstreken moet de derde onder wie het beslag is gelegd een verklaring afgeven van de vorderingen en zaken die door het beslag zijn getroffen. De derde is daartoe wettelijk verplicht en heeft dus een inlichtingenplicht. De wet stelt bepaalde eisen aan de inhoud van die verklaring.

Loonbeslag

Eén van de meest gelegde derdenbeslagen is het zogenoemde loonbeslag. Er wordt dan beslag gelegd onder de werkgever op het loon van een werknemer. De Hoge Raad heeft ten aanzien van het loonbeslag beslist dat hieronder ook het salaris na het leggen van het beslag wordt begrepen. De gedachte hierachter is dat de arbeidsovereenkomst de rechtstreekse grondslag vormt van de verplichting tot uitbetaling van de loontermijnen.

Meer weten over beslag leggen?

Iedere incasso advocaat van AMS Advocaten in Amsterdam heeft vele malen beslag gelegd, op vrijwel elk denkbaar vermogensbestanddeel, en is doorgewinterd als het gaat om het leggen van beslag en het voeren van een opheffings kort geding om te komen tot het opheffen van een beslag. De beslagspecialisten van advocatenkantoor AMS kunnen u dus van dienst zijn als u beslag wilt leggen om uw vordering zeker te stellen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence