2 min lezen

recht op incassokosten?

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Sommatiebrief, aanmaning of ingebrekestelling

Als een debiteur ten onrechte weigert te betalen en geen gehoor geeft aan een sommatiebrief, aanmaning of ingebrekestelling, dan kan het zo zijn dat dat die debiteur, afgezien van de hoofdsom en de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. Wanneer is dat het geval en hoe worden buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Incassokosten onder incassowet 2012

Na invoering van de Incassowet op 1 juli 2012 is de rechter gehouden aan de toewijzing van de daarin opgenomen bedragen. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van een vaste staffel aan incassokosten die wordt berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom en in de wet wordt opgenomen met een maximum van € 6.775,- en een minimum van € 40,-. Hierbij geldt hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage van de hoofdsom dat wordt vergoed. De regeling is alleen van toepassing op vorderingen die na invoering van de Incassowet opeisbaar zijn geworden.

Geen afwijking ten nadele van de consument

Van de wettelijke regeling kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Bij consumenten kan dan ook geen hogere vergoeding dan vastgesteld in de Incassowet meer worden bedongen. Een beding in algemene voorwaarden waarbij een hogere vergoeding wordt overeengekomen, is vernietigbaar en kan door middel van een buitengerechtelijke verklaring vernietigd worden. Een lagere vergoeding mag wel worden bedongen. Tussen bedrijven onderling kan wel een hogere vergoeding voor worden overeengekomen.

Direct in rekening brengen incassokosten

Bij bedrijven is de vergoeding direct opeisbaar als de betalingstermijn is verstreken. Bij consumenten dient eerst een aanmaning verstuurd te worden waarin de consument wordt gewezen op de gevolgen van niet tijdig betalen. In de aanmaning dient ook een betalingstermijn van veertien dagen te worden opgenomen. Direct na het verstrijken van deze termijn is de vergoeding opeisbaar. Het is dus niet meer nodig aan te tonen welke incassowerkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht. Ook zal de rechter niet meer vasthouden aan de dubbele redelijkheidstoets die onder de oude regeling goldt.

Incassokosten bij meerdere vorderingen

Wanneer sprake is van meerdere vorderingen, dienen deze te worden opgenomen in één aanmaningsbrief en wordt de hoogte van de vergoeding berekend aan de hand van de som van de vorderingen. Dit geldt slechts voor vorderingen waarvan het incassotraject nog niet in gang is gezet. Een voorbeeld hiervan is het verschuldigd zijn van meerdere huurtermijnen, voortvloeiend uit dezelfde huurovereenkomst. Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dienen de huurtermijnen bij elkaar worden opgeteld, tenzij voor de afzonderlijke termijnen (bij consumenten) al een aanmaning is verstuurd.

Incasso advocaat Amsterdam

Onze incasso advocaten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence