2 min lezen

rente

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

Wanneer een debiteur te laat betaald, moet er meestal rente worden betaald. Deze rente wordt gezien als vertragingsschade. Maar wanneer moet de debiteur rente betalen? En hoe hoog is deze rente?

Vooropgesteld wordt dat er een onderscheid is tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente. Deze twee soorten worden apart besproken.

Wettelijke rente

Wettelijke rente moet betaald worden wanneer iemand vertraagd is met het betalen van een geldsom. De debiteur moet wel in verzuim zijn. Dit kan door het sturen van een sommatiebrief waarin de debiteur een redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven en deze termijn is verstreken of bijvoorbeeld doordat er een fatale termijn is afgesproken. Vanaf het moment van verzuim is de debiteur rente verschuldigd over de hoofdsom.

Hoogte wettelijke rente

De hoogte van de daadwerkelijke schade doordat betaling niet tijdig is gebeurd, is niet relevant. De rente is dus de gefixeerde schadevergoeding voor de vertraging.

De wettelijk rente wordt vastgesteld door de overheid. Voor het jaar 2022 was de wettelijke rente 2%. Partijen kunnen hier contractueel van afwijken.

Wettelijke handelsrente

Wettelijke handelsrente is ook een schadevergoeding voor de vertraging van het betalen van een geldsom. Het onderscheid met wettelijke rente is dat wettelijke handelsrente wordt berekend over geldsommen in het kader van een handelstransactie. Hiervan is sprake als het gaat om een overeenkomst van het leveren van diensten of goederen tegen betaling, tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Een tweede onderscheid is dat wettelijke handelsrente automatisch verschuldigd is 30 dagen nadat de debiteur de factuur heeft ontvangen. Dit is wanneer er geen uiterste betaaldatum is afgesproken. Anders is de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de uiterste betaaldatum.

Hoogte wettelijke handelsrente

Ook bij wettelijke handelsrente is de daadwerkelijke schade niet relevant.

De wettelijke handelsrente in 2022 was 8%. Partijen kunnen ook hier contractueel van afwijken.

Rente over rente en verjaring

Voor beiden geldt: rente over rente. Samengestelde rente dus. Een rentevordering verjaart in beginsel na 5 jaar. Dit kan worden voorkomen door de verjaring te stuiten.

Nieuws-
brief

Ravel Residence