3 min lezen

mediarecht

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Onterecht beschuldigd

Iedere dag worden ondernemers en personen publiekelijk beschuldigd van allerlei strafbare feiten of andere ernstige zaken. Reputaties kunnen gemakkelijk worden geruïneerd. Als een uitlating onrechtmatig is, kan een advocaat in kort geding rectificatie en/of verwijdering daarvan eisen.

Daarnaast bestaat er de plicht om de veroorzaakte schade te vergoeden. Die schade kan bijvoorbeeld bestaan uit reputatieschade en, in het geval van bedrijven, omzetschade. Ook kan geprobeerd worden om aangifte te doen van smaad, smaadschrift of laster, alhoewel er in de praktijk maar zelden echt iets gedaan wordt met dit soort aangiftes.

Wanneer is een uitlating onrechtmatig?

Kritiek uiten mag, ook als die zeer scherp is. Dat valt onder het recht van vrijheid van meningsuiting, dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Grondwet. Maar er is een grens. Uitlatingen mogen niet onrechtmatig zijn.

De vraag of een uitlating onrechtmatig is moet steeds per geval beantwoord worden. De afweging die een rechter in dit soort zaken maakt is er een tussen het recht op uitingsvrijheid enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam anderzijds.

Rectificatie eisen in kort geding

Als een beschuldiging onrechtmatig is, kan daarvan via een advocaat in kort geding rectificatie worden gevorderd. De rechter bekijkt dan of de beschuldiging voldoende steun vind in het feitenmateriaal dat ten tijde van uitlating beschikbaar was.

Bij het eisen van de juiste rectificatie komt het nodige kijken, zeker als de rectificatie op het internet dient plaats te vinden. Zo moet goed nagedacht worden over de tekst zelf, maar ook over de plek waar de rectificatie dient plaats te vinden, en hoe lang de rectificatie geplaatst moet blijven. Ook aan zaken als de lettergrootte en lettertype van de rectificatie moet worden gedacht.

Aangifte doen van smaad en laster

Naast de civiele onrechtmatigheid en de juridische actie die je in dat kader kunt ondernemen, kan er ook sprake zijn van een strafbaar feit, waarvan je dus aangifte kunt doen (ook al leert de praktijk dat daar in de meeste gevallen weinig tot niets mee gebeurt). Het gaat dan vooral om smaad, smaadschrift of laster.

Smaad (artikel 261 Wetboek van Strafrecht) is het opzettelijk aanranden (aantasten) van iemands eer of goede naam aanrandt, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Smaadschrift is smaad door middel van verspreide of openbaar gemaakte geschriften. Laster is smaad of smaadschrift, waarbij de dader bovendien weet dat de beschuldiging in strijd met de waarheid is.

Reputatieschade: smartengeld

Op grond van de wet heeft een ieder die in zijn eer of goede naam is geschaad recht op schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding noemen we ook wel smartengeld. Het gaat dan om reputatieschade. De omvang van de schade zal moeten worden geschat en de rechter heeft daarbij een grote vrijheid. In de praktijk wordt vaak aangesloten bij de Smartengeldgids, die veel voorbeelden van uitspraken over reputatieschade en smartengeld bevat.

Google nepreview verwijderen

Een valse review over een bedrijf op Google Maps is binnen enkele minuten geplaatst. Maar het verwijderd krijgen van nep reviews is vaak een tijdrovende en lastige klus. Veel bedrijven zien zich hiermee geconfronteerd. Als Google weigert mee te werken dan rest niets anders dan de gang naar de (kort geding) rechter te maken. Een advocaat kan dan niet alleen verwijdering van de valse recensies vorderen, maar ook afgifte van de bij Google bekende (NAW-)gegevens die horen bij de betreffende Google accounts.

Advocaat mediarecht

De mediarecht advocaat van AMS Advocaten heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence