Reputatieschade

Wat is reputatieschade?

Een publicatie waarin iemand vals wordt beschuldigd van zaken of anderszins wordt beledigd, tast de eer of goede naam aan van die persoon. Deze schade noemen we reputatieschade. Niet elke publicatie die schadelijk is voor de goede naam van een persoon leidt echter tot schadeplichtigheid. Reputatieschade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als deze het gevolg is van een onrechtmatige publicatie, smaad of laster. Een kritisch artikel over iemands wangedrag kan volkomen rechtmatig zijn ook al wordt de betrokkene in zijn reputatie geschaad. Of er sprake is van onrechtmatige publicatie wordt door de recht beoordeeld aan de hand van de omstandigheden.

Berekening schadevergoeding (smartengeld)

Reputatieschade betreft meestal immateriële schade. Dit is schade die niet exact kan worden vastgesteld (zoals bij omzetschade wel het geval is). Daarom heeft de rechter in zo een geval de vrijheid om de schadevergoeding ‘naar billijkheid’ (of in juridisch jargon “ex aequo et bono”) vast te stellen. Hoe hoog deze vergoeding zal zijn hangt af van verschillende factoren zoals de ernst van de onrechtmatige beschuldiging, de mate van bekendheid van de persoon en de reikwijdte van de gewraakte publicatie. Een onrechtmatige publicatie in een landelijk dagblad zal meer schade toebrengen aan de reputatie dan in een lokaal huisblad. Ook kan de rechter bij de begroting van deze schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, aansluiting zoeken bij de Smartengeldgids. Hierin staan voorbeelden van toegewezen schadevergoedingen gepubliceerd.

Materiële reputatieschade

Soms moet de benadeelde partij kosten maken om reputatieschade te voorkomen of te repareren. Hierbij kan je denken aan het inschakelen van PR-dienstverlening, een spindoctor, het plaatsen van advertenties of het informeren van klanten en relaties middels een nieuwsbrief. Deze kosten zijn wel exact vast te stellen en kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen. Dit betreft dan materiële schade.

Advocaat mediarecht bij reputatieschade

Heeft u schade geleden door een onrechtmatige publicatie of een door smaad of laster? Ons advocatenteam heeft ruime ervaring in procederen op het gebied van schadevergoeding, rectificatie bij onrechtmatige uitlatingen in de media. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.