Wel of geen opdracht gegeven tot meerwerk?

De opdrachtgever die betwistte dat hij opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
had gegeven voor bepaald meerwerk, was toch de in rekening gebrachte bedragen verschuldigd aan de aannemer. De rechtbank overwoog recentelijk dat niet kon worden uitgesloten dat de uitvoerder van de opdrachtgever hiervoor mondeling toestemming had gegeven, en wees de vordering tot betaling van meerwerkfacturen toe. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de uitspraak toe.

 

Vordering wegens onbetaald meerwerk

In dit bouwgeschil vorderde de aannemer van de opdrachtgever onder andere een bedrag wegens verricht meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
meerwerk
. De opdrachtgever stelde dat hij hiervoor geen opdracht had gegeven en dat hij de in rekening gebrachte bedragen niet verschuldigd was. In de offerte was namelijk bepaald dat meerwerk vooraf tussen partijen overeengekomen diende te worden en dat –ingeval dat niet lukt- het meerwerk moet worden vastgelegd door middel van een meerwerkbon.

Geen meerwerkbon, dus toestemming?

Omdat er geen meerwerkbon is, zal moeten worden onderzocht of er sprake was van toestemming. De aannemer stelt dat door de uitvoerder van de opdrachtgever mondeling opdracht is gegeven voor het verrichten van de extra werkzaamheden. De opdrachtgever voert aan dat de uitvoerder geen toestemming heeft kunnen verlenen omdat hij tijdens het project is vertrokken.

Uitvoerder heeft mogelijk wel opdracht verleend

De rechtbank overweegt allereerst dat de opdrachtgever niet heeft betwist dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht. Voorts overweegt de rechtbank dat gezien de vertrekdatum van de uitvoerder het wel mogelijk was dat hij aan de aannemer mondeling opdracht had gegeven. Gelet op deze omstandigheid en mede gelet op de geringe hoogte van de meerwerkbedragen, neemt de rechtbank aan dat dit meerwerk tussen partijen is overeengekomen. Het gevorderde bedrag wordt daarom toegewezen.

Wat is meerwerk?

Werkzaamheden die buiten de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
vallen worden gekwalificeerd als meerwerk. In de overeenkomst van aanneming is meestal bepaald dat alle wijzigingen (zoals meerwerk) mondeling en/of schriftelijk kunnen worden geoffreerd. Voorts bepaalt artikel 7:755 Burgerlijk Wetboek dat de aannemer in geval van een door de opdrachtgever gewenste toevoeging of verandering in het werk slechts dan een verhoging van de prijs kan vorderen, wanneer hij de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. De achtergrond hiervan is dat door de informatie over de noodzaak van een prijsverhoging als gevolg van meerwerk de opdrachtgever de gelegenheid krijgt om te beslissen of hij het meerwerk ondanks de hogere prijs aan de aannemer wil opdragen. Dit wettelijk voorschrift is van dwingend recht Wetsbepalingen waarvan partijen niet (contractueel) van mogen afwijken.
» Meer over dwingend recht
dwingend recht
, dat wil zeggen dat de aannemer hiervan niet (ten nadele van de opdrachtgever) mag afwijken.

More in Bouwrecht
Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Aannemingsovereenkomst: bouwplanning bindend?

Veel bouwgeschillen tussen aannemers en opdrachtgevers gaan over een vertraging in het bouwproject. Daarom wordt in de aannemingsovereenkomst vaak de...

Close