2 min lezen

vaste aanneemsom

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Verhoging aanneemsom

Een vaste aanneemsom is niet altijd wat het lijkt. Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen kan er namelijk toch sprake zijn van een prijsverhoging vanwege kostenverhogende omstandigheden. In artikel 7:753 lid 1 BW wordt een voorziening gegeven voor het geval dat na het sluiten van de aanneemovereenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan (of aan het licht treden) zonder dat die aan de aannemer kunnen worden toegerekend. In dat geval kan de rechter de aanneemsom op vordering van de aannemer aan de kostenverhoging aanpassen, voor zover de aannemer bij het bepalen van de aanneemsom daar geen rekening mee behoefde te houden. Om met succes een beroep op deze bepaling te doen moet aan een aantal vereisten zijn voldaan.

Waarschuwingsplicht

De kostenverhogende omstandigheden mogen niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend. Kort gezegd komt het er op neer dat de reden van de kostenverhoging niet mag zijn gecreëerd door de aannemer, dan wel de aannemer de opdrachtgever had moeten waarschuwen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval indien de kostenverhogende omstandigheid voortvloeit uit een van de opdrachtgever afkomstige onjuiste ontwerpkeuze en moet worden aangenomen dat de aannemer tekort is geschoten in de in artikel 7:754 BW bedoelde waarschuwingsplicht. Verder is een vereiste dat de aannemer bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden met de kans op de zich voordoende kostenverhogende omstandigheden.

Aannemer mag soms verhogen

Op de regel dat voor het verhogen van een aanneemsom rechterlijke tussenkomst is vereist bestaat één uitzondering. De aannemer mag de prijs zonder tussenkomst van de rechter aanpassen, indien:

a. de kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens, welke

b. voor de prijsbepaling van belang zijn, zoals fouten in door de opdrachtgever verstrekte bestekken of tekeningen.

De mogelijkheid om de aanneemsom te verhogen bestaat niet indien de aannemer de onjuistheid van de betreffende gegeven voorafgaand aan het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Aanneemovereenkomst opzeggen

Van groot belang is voorts het bepaalde in lid 3 van artikel 7:753 BW. Hierin wordt aan de mogelijkheid van prijsverhoging (door de rechter maar ook door de aannemer zelf) de voorwaarde gesteld dat de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging heeft gewaarschuwd, opdat deze tijdig gebruik kan maken van het recht om de overeenkomst overeenkomstig artikel 7:764 BW op te zeggen, of een voorstel kan doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk. De gedachte achter deze eis is te voorkomen dat de opdrachtgever door de benodigde prijsverhoging in financiële problemen raakt. De opdrachtgever moet dus de mogelijkheid hebben om tijdig een keuze te maken.

Advies van een advocaat bouwrecht

De advocaten bouwrecht van AMS in Amsterdam hebben veel ervaring in zaken waarin sprake is van een vaste aanneemsom. Uw bouwrecht advocaat bij AMS Advocaten kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd.

 

Nieuws-
brief

Ravel Residence