3 min lezen

Klachten over schade na oplevering? Aannemer niet meer aansprakelijk!

NL

Een kernachtige uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden over gebreken aan schilderwerk. Mocht de opdrachtgever die klachten had over de kwaliteit van het geleverde werk de betaling van de factuur van de schilder geheel opschorten? Of was hij te laat met klagen? Marco Guit, advocaat verbintenissenrecht, licht de zaak toe.

 

 

Overeenkomst van aanneming schilderwerk

Een schilder verricht buitenschilderwerk voor een opdrachtgever. Na voltooiing nemen zij samen het werk op. Opdrachtgever heeft geen klachten behalve ten aanzien van enige regenschade. De schilder zegt toe dit te zullen repareren zodra het weer het toelaat. Na de oplevering stuurt de schilder zijn factuur maar hierin is niets vermeld over de schade noch over zijn toezegging deze te zullen repareren. Daar komt bij dat opdrachtgever toch nog wat andere klachten heeft over het werk en dus weigert hij de rekening te betalen.

Incassoprocedure: advocaat nodig?

Het komt aan op een incassoprocedure. Gezien de hoogte van het bedrag (onder  € 25.000) is de kantonrechter bevoegd van de zaak kennis te nemen. Opdrachtgever maakt van de mogelijkheid gebruik om in persoon te procederen, dat wil zeggen zonder vertegenwoordiging door een advocaat. De vordering tot betaling van de factuur wordt aan de schilder toegewezen. Volgens de kantonrechter was de opdrachtgever niet gerechtigd de factuur op te schorten en zal hij gewoon moeten betalen. De opdrachtgever gaat tegen dit vonnis in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Opschorting bij niet-nakoming door wederpartij

Het hof overweegt dat een opdrachtgever zijn betalingsverplichting mag opschorten in afwachting van volledige nakoming door de opdrachtnemer. Maar als er sprake is van een gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming, dan is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
opschorting rechtvaardigt. In dit geval was de tekortkoming van de schilder, het nalaten van het reparatiewerk, volgens het hof te gering om de gehele factuur op te schorten.

Aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebrek

De opdrachtgever heeft ook aangegeven dat hij zo ontevreden is over de kwaliteit van het werk dat hij het schilderwerk over wil laten doen door een ander. Het hof merkt op dat dit een beroep is op ontbinding en schadevergoeding wegens wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
. Indien de opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en hij in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is, dan kan de overeenkomst worden ontbonden met recht op schadevergoeding. Echter, volgens de wet is een aannemer (waaronder een schilder) ontslagen van zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
voor gebreken die de opdrachtgever op het moment van oplevering redelijkerwijs had moeten kunnen ontdekken. Er is tijdens de oplevering niet door de opdrachtgever geklaagd over de slechte kwaliteit terwijl deze wel zichtbaar was (geen verborgen gebrek).

Ingebrekestelling en partiële ontbinding

Daarnaast geldt dat als er nog gebreken zouden zijn waarvoor schilder nog wel aansprakelijk kon worden gehouden (verborgen gebreken), dan heeft de opdrachtgever de schilder nimmer een ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
verzonden. Er is dus geen grond voor volledige ontbinding en de opdrachtgever moet de factuur betalen. Wel brengt het hof € 100,- in mindering in verband met de niet herstelde regenschade. Wat betreft dit punt wordt de overeenkomst dus partieel ontbonden.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence