3 min lezen

Incasso door een advocaat tegen scherp incassotarief: het kan!

NL

Jaarlijks schijven we in Nederland ruim € 10 miljard (!) aan onbetaalde rekeningen af. Bedrijven in betalingsproblemen noemen vaak het slechte betaalgedrag van hun klanten als oorzaak. Het consequent monitoren van uw debiteurenpositie en incasseren van openstaande rekeningen (ook wel credit management genoemd) draagt bij aan een betere betalingsmoraal. Niet iedereen weet dat een advocaat tegen een concurrerend tarief de incasso van uw vorderingen kan verzorgen. Incasso-advocaat Hidde Reitsma legt uit.

 

Openstaande rekening incasseren

Een incassoprocedure start (bijna) altijd met een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
die (voor zover nog vereist) een ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
bevat. Die sommatiebrief wordt opgesteld aan de hand van de verzonden facturen, en bevat een berekening van de verschuldigde (wettelijke of contractuele) rente en de buitengerechtelijk incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
. In deze brief wordt de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
aangemaand zijn schuld binnen een korte termijn te betalen. Doet hij dat niet, dan wordt hem in het vooruitzicht gesteld dat een gerechtelijke procedure of een faillissementsaanvraag zal volgen. Als de debiteur ondanks de sommatiebrief niet tot betaling overgaat is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Er bestaat dan de keuze uit een aantal rechtsmiddelen, zoals een procedure bij de rechtbank of een kort geding (incasso kort geding) al dan niet gecombineerd met beslaglegging, of een faillissementsaanvraag.

Incasso procedure bij de rechtbank

Afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering en het tegen de vordering gevoerde verweer kan een incasso procedure worden ingesteld bij de rechtbank (sector civiel of sector kanton) of in kort geding. Als de debiteur niet verschijnt wordt er verstek tegen hem verleend en wijst de rechtbank de vordering bij verstek toe. Als de debiteur verweer voert, kan de procedure echter enige tijd duren. Sommige rechtbanken hanteren het incasso kort geding, waarbij op een vaste dag in de week incassozaken in kort geding kunnen worden aangebracht. Als u een keiharde vordering heeft die gemakkelijk kan worden aangetoond, dan kan de vordering ook in kort geding worden toegewezen.

Incasso door faillissementsaanvraag

Als de debiteur meerdere schulden onbetaald laat, kan een advocaat bij de rechtbank het faillissement van de debiteur aanvragen. Er moet dan wel een zogenaamde steunvordering zijn. Dat is een vordering van een andere crediteur. Nadat het faillissementsverzoek is ingediend, vindt behandeling meestal binnen een maand plaats. Als de debiteur zijn faillissement dan wil voorkomen, zal hij in de regel de vordering wel voldoen. Daarom is een faillissementsaanvraag vaak een zeer effectief incassomiddel.

Incassotarieven van de AMS incasso advocaat

AMS Advocaten hanteert voor onbetwiste (en in redelijkheid niet te betwisten) vorderingen standaard incassotarieven. Voor een laag vast bedrag wordt een dossier aangelegd en een sommatiebrief opgesteld. Afhankelijk van de keuze voor een incasso procedure of een faillissementsaanvraag  wordt eveneens voor een laag en vast bedrag de incassodagvaarding of het faillissementsrekest opgesteld. Daarnaast ontvangt AMS Advocaten een percentage van de (door de debiteur betaalde) opbrengst. Dit percentage hangt af van de hoogte van de vordering(en) en het aantal aangebrachte incassozaken. Door deze lage incassotarieven kunt zonder het risico op hoge kosten en weinig succes uw incassozaken gerust aan een gespecialiseerde incasso-advocaat overdragen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence