3 min lezen

Betalingsachterstanden aan banden

NL

Op 16 maart 2013 zal de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties in werking treden. De wet heeft, zoals de naam al doet vermoeden, tot doel betalingsachterstanden tegen te gaan. Vooral voor het MKB zijn de incassomogelijkheden die de huidige wetgeving biedt, in veel gevallen onvoldoende gebleken. De Wet bestrijding betalingsachterstanden biedt aan schuldeisers aanvullende mogelijkheden om hun vorderingen tijdig te incasseren.

 

Minimumvergoeding bij verstrijken betalingstermijn

Door de implementatie van de richtlijn zullen binnen de gehele Europese Unie dezelfde betalingstermijnen gaan gelden. De nieuwe regeling geldt alleen voor overeenkomsten die zijn afgesloten na de inwerkingtreding van de wet en zal worden opgenomen in de artikelen van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In de eerste plaats biedt de wet de mogelijkheid voor schuldeisers om een vergoeding van ten minste € 40,- in rekening te brengen zodra de betalingstermijn van een factuur is verstreken. De schuldeiser hoeft hier geen sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
voor te versturen. Het betreft een minimum vergoeding voor onder meer de door de schuldeiser gemaakte administratiekosten en interne kosten. Indien een schuldeiser meer kosten heeft moeten maken kan hij nog steeds aanspraak maken op vergoeding van deze aanvullende buitengerechtelijke incassokosten. Partijen kunnen contractueel een hogere vergoeding overeenkomen, een beding waarbij een lagere vergoeding wordt overeengekomen is niet rechtsgeldig.

Maximum betaaltermijn

Onder de nieuwe regeling zal een maximum betaaltermijn gelden van in beginsel 30 dagen voor overheidsinstanties. Voor ondernemingen onderling zal een termijn van 60 dagen gaan gelden. Partijen kunnen onder omstandigheden bij overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
 van deze termijnen afwijken en een langere termijn overeenkomen. Deze langere termijn dient dan wel uitdrukkelijk te zijn opgenomen in de overeenkomst en mag niet kennelijk onbillijk zijn jegens de schuldeiser. Het opnemen van de langere termijn in algemene voorwaarden is niet voldoende. Bij de vraag of de termijn kennelijk onbillijk is jegens de schuldenaar dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Hierbij zal worden gekeken naar de aard van de prestatie, elke aanmerkelijke afwijking van de goede handelspraktijken en de vraag of de schuldeiser objectieve redenen heeft om van de termijn af te wijken. Ook zal met de invoering van de wet de termijn van artikel 6:119a lid 4 BW worden beperkt tot 30 dagen na de ontvangst van de geleverde goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
of diensten.

Advocaat incasso Amsterdam

AMS Advocaten is gespecialiseerd in incasso van vorderingen. De incasso advocaat van AMS biedt altijd een op maat gemaakt traject. Daarbij kijken wij goed naar het soort dossiers dat de klant wil overdragen. Hoe hoog zijn de openstaande vorderingen? Zijn de debiteuren meestal particulieren of bedrijven? Daarbij is ook timing en toonzetting van belang: wil de cliënt zijn debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
meteen stevig aanpakken of geeft hij juist de voorkeur aan een meer diplomatieke aanpak. Het doel moet niet zijn om de relatie met de klant onherstelbaar te beschadigen. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence