3 min lezen

Wetsvoorstel: betalingstermijn facturen in wet verankeren

NL

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig met als doel om betalingstermijnen van facturen die worden verstuurd tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid wettelijk te regelen. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Uitgangspunt: rekeningen moeten binnen 30 dagen zijn betaald. Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit.

 

Richtlijn bestrijding betalingsachterstand

In het huidige economische klimaat komt het vaak voor dat betalingstermijnen ruimschoots worden overschreden. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor ondernemingen. Te late betaling van facturen kan leiden tot liquiditeitsproblemen of zelfs tot een faillissement. Op 23 januari 2011 is daarom de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties tot stand gekomen (Richtlijn nr. 2000/35/EG).De richtlijn moet het makkelijker maken om betaling van facturen af te dwingen en dient uiterlijk op 16 maart 2013 geheel te zijn geïmplementeerd. Een aantal bepalingen van de richtlijn zijn inmiddels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Het toepassingsgebied van de richtlijn is beperkt tot betalingen bij handelstransacties, dat wil zeggen transacties waarbij goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
worden geleverd of diensten worden verricht tegen vergoeding. Door de implementatie van de richtlijn zullen binnen de gehele Europese Unie dezelfde betalingstermijnen gaan gelden.

Maximum betalingstermijn tussen ondernemingen

De maximum betalingstermijn die geldt bij handelstransacties tussen ondernemingen bedraagt nu 30 dagen na ontvangst van de factuur of het verrichten van de prestatie, tenzij anders is overeengekomen (artikel 6:119a BW). Partijen kunnen andere afspraken maken over de te hanteren betalingstermijn. Vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn is de wettelijke (onlangs verhoogde) handelsrente verschuldigd. Door de beoogde wetswijziging kan contractueel nog steeds van deze betalingstermijn worden afgeweken maar 1) slechts tot een maximum van 60 dagen en 2) niet wanneer dat onredelijk is ten opzichte van de schuldeiser. Wanneer sprake is van een onredelijke betalingstermijn, is niet helemaal duidelijk. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel hangt dat onder meer af van de aard van de prestatie en of er sprake is van afwijking van “goede handelspraktijken”. De regeling beoogt naar eigen zeggen zwakkere contractspartijen te beschermen, maar toch voldoende ruimte te laten voor ondernemingen om andere afspraken te maken.

Maximum betalingstermijn tussen ondernemingen en overheid

Er zal een nieuw wetsartikel worden ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:119b BW) waarin de maximum betalingstermijn voor overheidsinstanties zal worden vastgelegd. Die zal worden vastgesteld op 30 dagen. Slechts in bijzondere gevallen kunnen overheidsinstanties een langere betalingstermijn overeenkomen. Uit de memorie van toelichting volgt dat voorwaarde hiervoor is dat de bijzonder aard of eigenschappen van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
een langere betalingstermijn rechtvaardigen. Hiermee wordt de mogelijkheid uitgesloten om voor overeenkomsten die de overheidsinstantie dagelijks of regelmatig sluit, een langere betalingstermijn overeen te komen. Verlenging van de betalingstermijn is dus slechts toegestaan bij bijzondere handelstransacties die de overheidsinstantie zelden aangaat. Ook hier geldt dat slechts een maximale termijn van 60 dagen mag worden overeengekomen.

Vergoeding administratiekosten

Met de implementatie van de richtlijn wordt ook een minimumvergoeding toegekend aan de schuldeiser voor de kosten die hij moet maken ter incasso van zijn vordering, ook wel de buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Op grond van de nieuwe regeling kan een schuldeiser wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, aanspraak maken op een bedrag van € 40,- . Hierbij hoeft niet te worden aangetoond dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. De wanbetaler is dit bedrag direct verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn. Uiteraard kan tussen partijen een hogere vergoeding worden afgesproken. De vergoeding betreft een minimum vergoeding, naast dit bedrag kan de schuldeiser aanspraak maken op buitengerechtelijke  incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
die boven de vergoeding uitkomen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De hoogte van de vergoeding hangt hierbij af van de hoogte van het gevorderde bedrag.

Incasso advocaat in Amsterdam

AMS Advocaten is gespecialiseerd in incasso van vorderingen. De incasso advocaat van AMS biedt altijd een op maat gemaakt traject. Daarbij kijken wij goed naar het soort dossiers dat de klant wil overdragen. Hoe hoog zijn de openstaande vorderingen? Zijn de debiteuren meestal particulieren of bedrijven? Daarbij is ook timing en toonzetting van belang: wil de cliënt zijn debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
meteen stevig aanpakken of geeft hij juist de voorkeur aan een meer diplomatieke aanpak. Het doel moet niet zijn om de relatie met de klant onherstelbaar te beschadigen. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence