Ontslag op staande voet

Geen opzegtermijn

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder dat er een opzegtermijn in acht genomen wordt. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang. De werknemer heeft op grond van de wet recht op loondoorbetaling over de periode vanaf het ontslag op staande voet tot het moment waarop de arbeidsrelatie is geëindigd. De werknemer kan over het achterstallige loon ook nog de wettelijke verhoging eisen.

Dringende reden voor ontslag

Voor een ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. In de wet staat dat een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, als dringende reden moet worden beschouwd. Bij de beoordeling van de vraag of er van zo’n dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval bekeken en afgewogen worden. Daarbij behoren in de eerste plaats de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, alsmede de aard van de dienstbetrekking in beschouwing te worden genomen. Maar ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet, spelen een rol van betekenis.

Ontslagbrief

Het ontslag op staande voet moet onverwijld worden aangezegd. Voor een werknemer moet namelijk direct duidelijk zijn op grond van welke handelingen of gedragingen hij op staande voet wordt ontslagen. De reden van ontslag moet in een ontslagbrief worden opgenomen. In een rechtszaak moet de (advocaat arbeidsrecht van de) werkgever in beginsel de door hem opgegeven ontslaggrond bewijzen en aantonen dat deze zo zwaar weegt dat hij als dringende reden in de zin van de wet is aan te merken.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag op staande voet. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij. Indien een ontslag op staande voet bij u speelt, kan de advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten u juridisch advies geven.