2 min lezen

bestuurdersaansprakelijkheid

Nienke Bobbert
Nienke Bobbert
Neem contact op

Een bestuurder heeft grote mate van vrijheid hoe hij een onderneming bestuurt. Alleen bij uitzondering kan hij aansprakelijk worden gehouden voor zijn bestuur:

Onbehoorlijke taakvervulling 2:9 BW

Een bestuurder kan tegenover de vennootschap zelf aansprakelijk zijn als hij zijn bestuurstaak niet behoorlijk heeft vervuld én hem hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Te denken valt dan aan het nemen van onverantwoorde risico’s of handelen in strijd met voorschriften.

Onbehoorlijk bestuur 2:138/248 BW

In geval van faillissement kan de curator een bestuurder aansprakelijk houden voor het faillissementstekort. Dit kan als (a) sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur én (b) dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Hiervoor is nodig dat geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben. Let op: als niet aan de boekhoudplicht is voldaan (waaronder het tijdig deponeren van jaarrekeningen) is sprake van onbehoorlijk bestuur en moet de bestuurder aantonen dat dit geen belangrijke oorzaak in het faillissement is geweest.

Externe aansprakelijkheid 6:162 BW

In uitzonderlijke gevallen kan een bestuurder tegenover een schuldeiser aansprakelijk zijn voor een onbetaalde schuld van de vennootschap. Dat kan als hij wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet haar verplichtingen zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de schade. Ook hier is nodig dat hem hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Collegiaal bestuur

Uitgangspunt is de aansprakelijkheid van een bestuur als geheel. Een individuele bestuurder kan zich echter ‘disculperen’ als het onrechtmatig bestuur niet aan hem heeft gelegen en hij voldoende maatregelen heeft getroffen om de gevolgen te voorkomen/beperken.

Aansprakelijkheid raad van commissarissen

Ook commissarissen kunnen aansprakelijk zijn wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Dan moet wel eerst sprake zijn van aansprakelijkheid van het bestuur.

Nieuws-
brief

Ravel Residence