2 min lezen

ontbinding huurovereenkomst

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Ontbinding versus opzegging

In het dagelijkse taalgebruik worden ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst vaak door elkaar gebruikt. Toch is er juridisch een groot verschil. Hieronder worden beide wijzen van beëindiging kort toegelicht.

Opzegging huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte (of detailhandel) wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. Na de ommekomst van de eerste termijn van 5 jaar kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen door opzegging.

Voor de verhuurder is deze opzeggingsmogelijkheid echter wel wettelijk beperkt. De verhuurder kan alleen maar opzeggen als er sprake is van ‘slechte bedrijfsvoering’ door de huurder of als de verhuurder de bedrijfsruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Opzegging na 10 jaar

Na het verstrijken van de tweede periode van 5 (dus na 10 jaar) zijn de opzegmogelijkheden voor de verhuurder ruimer. Dan kan hij -naast voornoemde twee gronden- ook opzeggen als de huurder weigert om een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst te accepteren.

De huurder kan steeds na afloop van de 5- en 10-jaars termijn opzeggen zonder dat hij hiervoor een grond hoeft te hebben. Tussendoor opzeggen is in beginsel niet mogelijk.

Ontbinding huurovereenkomst

De bevoegdheid om een huurovereenkomst te ontbinden staat geheel los op voornoemde opzegmogelijkheden. De wet bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst het recht geeft de overeenkomst te ontbinden, tenzij de geringe aard van de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Dit geldt ook voor een huurovereenkomst.

Bij wanprestatie van de wederpartij kan de huurovereenkomst worden ontbonden. Dit kan tijdens de looptijd van het contract en is niet aan een termijn gebonden.

Ontbinding bij huurachterstand

In de meeste gevallen van ontbinding is het de huurder die de huurovereenkomst niet naleeft. Bijvoorbeeld door het laten oplopen van een huurachterstand, het niet volgens de contractuele bestemming gebruiken van het gehuurde of het veroorzaken van (ernstige) overlast.

Ook de huurder kan een huurovereenkomst ontbinden als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. Denk aan het slecht onderhouden van een bedrijfsruimte of het niet verschaffen van het huurgenot waar de huurder recht op heeft. Ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte loopt -uitzonderingen daargelaten- altijd via de rechter.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Voor zowel huurder als verhuurder is het in dit soort situaties belangrijk dat tijdig en op de juiste manier voldaan wordt aan de procedurele eisen die de wet stelt. Een advocaat huurrecht kan uitkomst bieden. De AMS advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij.

Nieuws-
brief

Ravel Residence