3 min lezen

Voorschot op huurverhoging eisen in kort geding: het kan!

NL

Om als verhuurder van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
een verhoging van de huur te bewerkstelligen, moet er een wettelijk geregelde procedure worden doorlopen. Er zal een deskundigenbericht Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo'n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen.
» Meer over deskundigenbericht
deskundigenadvies
moeten worden opgesteld voordat de rechter in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
de huurprijs kan aanpassen. In een recente uitspraak werd de vordering van een verhuurder tot een voorschot op de nog in een bodemprocedure vast te stellen hogere huurprijs in kort geding toegewezen. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit.

Deskundigenadvies essentieel bij aanpassing huur bedrijfsruimte

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs nader zal vaststellen als die niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling  kan echter slechts met succes worden ingesteld, indien deze vergezeld gaat van een zogenaamd deskundigenadvies. Het is gebruikelijk dat partijen in overleg een deskundige benoemen, meestal door ieder een eigen deskundige aan te dragen die vervolgens gezamenlijk een derde “onafhankelijke” deskundige benoemen. Als partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, kan de rechter op verzoek een deskundige benoemen die een rapport opstelt en, voor zover de oude huurprijs inderdaad uit de pas loopt met de huurprijzen van bedrijfsruimte in de omgeving, een nieuwe huurprijs berekent.

Rechter benoemt deskundige op verzoek verhuurder

In deze casus wenste de verhuurder de jaarlijkse huurprijs van ruim € 27.500,- ter zake van een bedrijfsruimte te verhogen. Na een aanvankelijke (niet geslaagde) poging gezamenlijk met de huurder een deskundige te benoemen, heeft de rechter op verzoek van verhuurder een deskundige benoemt die een rapport heeft opgesteld. In zijn deskundigenrapport is vermeld dat de huurprijs op ruim € 50.000,- kan worden vastgesteld, een verhoging van ruim € 22.500,-. Huurder ging hier echter niet mee akkoord, reden waarom de verhuurder de naar de rechter stapte.

Verhuurder eist voorschot op huurverhoging in kort geding

De verhuurder heeft immers geen andere keuze dan in een bodemprocedure de huurprijs te laten vaststellen door de rechter. De wet stelt een aantal eisen aan het wijzigen van de huur, ook met betrekking tot het tijdstip waarop een dergelijke vordering kan worden ingesteld. In een dergelijke procedure zal de rechter het advies van de deskundige meestal overnemen, tenzij er sprake is van motiveringsgebreken of inconsistenties. Tegelijkertijd spant de advocaat van de verhuurder echter een kort geding aan tegen de huurder waarin een (maandelijks) voorschot op de uiteindelijk door de rechter vast te stellen huurprijs wordt gevorderd. Een bodemprocedure kan nog ruim een jaar duren en omdat het te verwachten is dat de huurprijs dan met terugwerkende kracht wordt verhoogd, loopt huurder nu al een fictieve huurachterstand op.

Voorschot toegewezen nu huurprijsverhoging waarschijnlijk is

De kantonrechter overweegt in het kort geding dat inderdaad te verwachten valt dat in de bodemzaak een huurprijsverhoging zal worden toegewezen. Zelfs als volledig aan de in principe gegronde bezwaren van de huurder met betrekking tot een door de deskundige onjuist gehanteerde maatvoering tegemoet wordt gekomen, zal een aanzienlijk hoger bedrag worden vastgesteld dan de nu nog geldende huurprijs. De kantonrechter wijst het voorschot (gedeeltelijk) toe.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte eist huurverhoging

Deze vaker voorkomende combinatie van een bodemprocedure en een vordering in kort geding, is een succesvolle strategie om sneller een hogere huurprijs te kunnen innen bij de huurder. Een dergelijk voorschot wordt echter alleen toegewezen als het rapport van de deskundige deugdelijk is opgesteld. De huurrecht bedrijfsruimte advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring met huurprijsvaststellingsprocedures en kunnen u in dit proces begeleiden.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence