Kantonrechtersformule

Regels ontslagvergoedingen veranderd

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn veranderd. Hieronder staat hoe een ontslagvergoeding werd berekend aan de hand van de bekende kantonrechtersformule. Sinds 1 juli 2015 is hiervoor de zogenoemde transitievergoeding in de plaats gekomen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Wanneer een kantonrechter besluit dat een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, oordeelt hij ook of de werknemer op grond van het arbeidsrecht recht heeft op een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) en zo ja, wat de hoogte van de ontslagvergoeding is. Om ervoor te zorgen dat er meer lijn komt in de wijze waarop kantonrechters de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen, heeft De Kring van Kantonrechters de zogenaamde kantonrechtersformule ontwikkeld. Volgens de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald aan de hand van de rekensom A x B x C, waarbij A staat voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor het bruto maandsalaris en C voor de correctiefactor.

Factor A kantonrechtersformule: dienstjaren

Bij het berekenen van de ontslagvergoeding wordt rekening gehouden met het aantal “gewogen” dienstjaren. Dat houdt in dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën, waarbij de dienstjaren meer meetellen naarmate de werknemer ouder wordt. De jaren die een werknemer tot zijn 25ste heeft gewerkt tellen als 0,5. Gewerkte jaren van iemands 35ste tot en met zijn 45ste jaar tellen mee als 1 en gewerkte jaren van iemands 45ste tot en met iemand 55ste jaar tellen mee als 1,5 en de jaren boven de 55 als 2.

Factor B: bruto maandsalaris

Hiermee wordt de bruto maandelijkse beloning (loon / salaris) bedoeld. Onder meer het bruto maandsalaris van de werknemer, maar ook andere vaste looncomponenten zoals de vakantietoeslag, een dertiende maand, structurele provisie of een vergoeding voor structureel overwerk, maken voor het berekenen van de ontslagvergoeding onderdeel uit van deze maandelijkse beloning. Een onkostenvergoeding, een auto van de zaak of een werkgeversbijdrage in de pensioenpremie of de ziektekostenverzekering tellen bij het berekenen van de ontslagvergoeding in beginsel niet mee.

Factor C: correctiefactor

In het geval er zowel bij de werkgever als de werknemer geen sprake is van verwijtbaarheid, spreekt men van een neutrale ontbinding. De correctiefactor is dan 1. Indien de kantonrechter bepaalt dat de werknemer in overwegende mate verwijtbaar is, zal de correctiefactor lager zijn dan 1. Bij grote verwijtbaarheid wordt de correctiefactor soms zelfs op 0 gesteld. Indien er sprake is van verwijtbaarheid bij de werkgever, zal de correctiefactor hoger dan 1 uitvallen.

Advocaat arbeidsrecht bij berekenen ontslagvergoeding

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten staat zowel werkgever als werknemer bij het berekenen van een ontslagvergoeding. De advocaat van AMS adviseert en procedeert indien nodig.