7 min lezen

Eén van mijn klanten is failliet gegaan, wat te doen?

NL

Als een klant failliet gaat, weten veel ondernemers niet precies wat ze moeten doen. Vaak wordt de onbetaalde rekening alleen maar bij de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
ingediend, en wacht men lijdzaam af wat er gebeurt. Maar vaak heeft de crediteur meer middelen tot zijn beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
. Zeker als er sprake is van lopende overeenkomsten, of als er goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
zijn geleverd die nog niet zijn betaald. Advocaat insolventierecht en curator Hidde Reitsma legt uit.

Vordering indienen bij curator

Een schuldeiser moet altijd zo spoedig mogelijk na het faillissement zijn vordering gespecificeerd bij de curator indienen (dat heet “indienen ter verificatie”). De curator maakt een lijst van de schuldeisers van de gefailleerde (ook wel: “de failliet”). Die lijst heet de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Dit is in feite een informele administratie om de positie van gefailleerde in kaart te brengen; de  curator kan later nog beslissen dat vorderingen op die lijst worden betwist.

BTW terugvragen bij faillissement

Bij het indienen van de vorderingen kan de crediteur de curator vragen te bevestigen dat er geen uitzicht is op voldoening van de vordering uit het faillissement. In veel gevallen kan de curator die verwachting op basis van de aangetroffen boedel en de schuldpositie van bevoorrechte schuldeisers, zoals de belastingdienst en werknemers, ook snel uitspreken. Met de bevestiging van de curator dat geen zicht is op uitkering, kan de schuldeiser van de BTW over zijn facturen in elk geval terugvragen. Als een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, wacht de curator vaak tot het allerlaatste moment, namelijk tot het opheffen van het faillissement, met het doen van deze mededeling. Sommige curatoren laten deze bevestiging zelfs helemaal achterwege.

Debiteur failliet bij lopende overeenkomsten

Indien de schuldeiser doorlopend zaken deed met de gefailleerde, en overeenkomsten ten tijde van de faillietverklaring niet geheel zijn uitgevoerd, betekent  het enkele feit dat de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
failliet is nog niet dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
daarmee is geëindigd. De wet vereist dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
de curator schriftelijk verzoekt binnen een redelijke termijn te verklaren dat hij de overeenkomst gestand zal doen (dat wil zeggen: zal nakomen). Doet de curator dat niet, dan verliest de curator het recht nakoming te vorderen. Is de curator wel tot nakoming bereid – in sommige gevallen is dit gunstig voor de boedel, zeker als er al een groot deel van de overeenkomst was nagekomen – dan dient de curator daartoe wel zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
te stellen.

Overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen

Als de curator niet bevestigt de overeenkomst na te zullen komen, kan de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en aanvullende schadevergoeding vorderen. Die claim kan hij bij de curator indienen. Indien sprake is van een situatie in faillissement waarbij een overeenkomst over en weer niet geheel is nagekomen, is het mogelijk dat u een groot belang heeft bij de vraag of de gefailleerde de overeenkomst alsnog in stand zal houden. Het is raadzaam om in dat geval contact op te nemen met een advocaat.

Huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Met machtiging van de rechter-commissaris kan de curator zowel huurovereenkomsten als arbeidsovereenkomsten opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen. Voor een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
volstaat een  termijn van zes weken in elk geval. Een huurovereenkomst (waarbij de gefailleerde huurder is) kan zowel door de curator als door de verhuurder tussentijds worden beëindigd met inachtneming van de gebruikelijke termijn, met dien verstande dat een termijn van drie maanden altijd voldoende zal zijn.

Huur is boedelschuld vanaf datum faillissement

Als de huur vooruit is betaald, dan kan de huur niet eerder worden opgezegd dan tegen de dag waarvoor vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De huur is bovendien vanaf de datum van het faillissement een zogenaamde boedelschuld Een schuld die is ontstaan het kader van de afwikkeling van een insolventieprocedure, alsmede bepaalde in de wet genoemde schulden, zoals huur en loon na de uitspraak van de insolventie.
» Meer over boedelschuld
boedelschuld
: de curator dient deze vordering na voldoening van zijn eigen salaris en enkele andere preferente boedelschulden als eerste uit de baten van het faillissement te voldoen. In relatief veel faillissementen komt het tot uitkering van boedelschuld, doch het is wel van belang dat de verhuurder die schuld ook nadrukkelijk als zodanig indient. Het is raadzaam in dergelijke gevallen een vordering te laten indienen door een ervaren advocaat.

Eigendomsvoorbehoud bij faillissement

Indien een leverancier goederen heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud en zijn rekening is niet (volledig) voldaan, dan kan hij aanspraak maken op teruggave van zijn eigendommen; in dat geval is de eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van die goederen immers niet overgegaan op de gefailleerde. De eigendommen moeten wel identificeerbaar zijn als zaken die door de leverancier zijn geleverd. Ook als geen eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
is bedongen is het toch mogelijk dat de verkoper een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
kan terugvorderen. Dat kan als de prijs niet is betaald en in verband daarmee is voldaan aan de vereisten voor ontbinding (dat wil zeggen: dat de gefailleerde in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is of dat nakoming blijvend onmogelijk is). De verkoper kan dan de geleverde goederen door een schriftelijke verklaring terugvorderen, als gevolg daarvan wordt de koop ontbonden.

Recht van reclame bij faillissement

Anders dan bij gewone ontbinding heeft de ontbinding in dit geval echter terugwerkende kracht (ook wel genoemd: zakelijke werking). Door de verklaring is de overeenkomst ontbonden en zijn de geleverde goederen van rechtswege weer eigendom van de verkoper. Een dergelijke verklaring heeft geen gevolg indien de curator binnen en daartoe door de verkoper bij diens verklaring te stellen een redelijke termijn alsnog de koopprijs betaalt of daarvoor zekerheid stelt. De ontbindingsverklaring dient derhalve een redelijke termijn te bevatten om de curator in de gelegenheid te stellen de koopprijs alsnog te betalen. Bij het inroepen van het recht van reclame gelden korte termijnen: de bevoegdheid vervalt wanneer 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden en ook indien de geleverde goederen langer dan 60 dagen bij de koper zijn opgeslagen. Het doen van een geldig beroep op het recht van reclame of op een eigendomsvoorbehoud kan grote voordelen in een faillissement opleveren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De curator onderzoekt altijd of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissement. Hij onderzoekt of er sprake is geweest van behoorlijk bestuur, of sprake is geweest van rechtshandelingen in de periode voor het faillissement die bepaalde schuldeisers bevoordeelde boven andere, of dat anderszins sprake is geweest van onregelmatigheden of zelfs fraude. Het komt vaak voor dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap te lang doorgaat met ondernemen. Als een bestuurder bijvoorbeeld namens de vennootschap een verplichting aangaat waarvan hij weet dat de vennootschap die eigenlijk niet meer kan nakomen, handelt een bestuurder onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en kan de leverancier met succes vergoeding van zijn schade vorderen bij de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In een dergelijk geval is het zinnig om de vermoedens van dergelijk onrechtmatig handelen te delen met de curator, of om een advocaat te vragen of een actie uit onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
tegen de bestuurder (uit bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
) kansrijk is.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence