3 min lezen

Inlichtingenplicht werkgever bij beëindiging arbeidsovereenkomst

NL

Onlangs oordeelde het gerechtshof Leeuwarden over de nietigheid van een beëindigingsovereenkomst die door zowel werkgever als werknemer was ondertekend. Het hof oordeelde dat de werkgever zijn inlichtingenplicht had geschonden bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst. Nu er geen wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
 was ten aanzien van het aangaan van de beëindigingsovereenkomst, liep de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
gewoon door. Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

 

Beëindigingsovereenkomst: inlichtingenplicht werkgever

In deze zaak speelde het volgende. Twee werknemers met de Duitse moedertaal waren sinds 2 jaar in dienst van de werkgever. Op enig moment heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van de werkgever en de werknemers. Tijdens dat gesprek is een beëindigingsovereenkomst aan hen voorgelegd. Beide partijen hebben deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
getekend. In de overeenkomst is opgenomen dat partijen geen mogelijkheden zien om het dienstverband voort te zetten, en daarom hebben afgesproken de arbeidsovereenkomst te zullen beëindigen. De arbeidsovereenkomst zou volgens deze overeenkomst met wederzijds goedvinden eindigen zonder dat er een ontslagvergoeding  zou worden uitgekeerd. Daarnaast was in de overeenkomst opgenomen dat beide partijen verklaren dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan.

Werkgever biedt opnieuw arbeidscontract aan

Vlak na het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever aan de werknemers opnieuw een arbeidsovereenkomst aangeboden. De werknemers hebben dit aanbod geweigerd. Daarbij hebben zij een beroep op de nietigheid dan wel de vernietigbaarheid van de beëindigingsovereenkomst gedaan. De werkgever stelde zich echter op het standpunt dat het dienstverband is geëindigd door de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
.

Wilsovereenstemming voor beëindiging vereist

Het hof oordeelde dat nu het ging om twee Duitse werknemers en de beëindigingsovereenkomst in de Nederlandse taal was opgesteld zonder dat er een vertaling ter aan de werknemers ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
was gesteld, en de werknemers bovendien niet in de gelegenheid waren gesteld om over de overeenkomst juridisch advies in te winnen, de beëindigingsovereenkomst niet tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Het hof overweegt daarbij dat in de gegeven omstandigheden de werkgever niet uitsluitend uit bereidheid van de werknemer tot het plaatsen van de handtekening mag afleiden dat de werknemer akkoord gaat met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

Werkgever moet werknemer juist en volledig informeren

De werkgever moet zich er met een redelijke mate van zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
van vergewissen of de werknemer beseft dat zijn instemming wordt gevraagd met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en of hij de mogelijke consequenties van deze instemming voor zijn rechtspositie overziet.  Er moet, kort gezegd, wilsovereenstemming bestaan met betrekking tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer omtrent zijn rechtspositie volledige en juiste informatie verschaft. Het hof haakt hierbij aan bij een eerdere uitspraak van het hof Arnhem uit 2010.

Advocaat bij beëindiging arbeidsovereenkomst

De handtekening van een werknemer onder een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een arbeidsovereenkomst biedt dus geen garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
dat deze arbeidsovereenkomst daarmee daadwerkelijk eindigt. AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen enerzijds werkgevers bijstaan bij onder meer het ontslag van werknemers  en anderzijds werknemers helpen indien hun dienstverband wordt beëindigd en zij een bijvoorbeeld een ontslagvergoeding willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence