3 min lezen

De koopovereenkomst: onderzoeksplicht vs mededelingsplicht

NL

Volgens de rechtbank Amsterdam geldt bij het aangaan van een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
als vuistregel dat de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Het nalaten van eigen onderzoek kan in het algemeen niet aan de koper worden tegengeworpen door de verkoper die heeft gezwegen waar hij had behoren te spreken. Dat blijkt uit een op 12 oktober 2012 gepubliceerde uitspraak. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt licht toe.

Mededelingsplicht van de verkoper

In deze zaak gaat het om de (ver)koop van een kinderdagverblijf. De advocaat van koper eist in de dagvaarding betaling van een bedrag van € 150.000,– aan gederfde winst en een bedrag van € 33.284,30 in verband met verrichtte werkzaamheden om de noodzakelijke vergunning te verkrijgen. Koper stelt dat het kinderdagverblijf niet overeenstemt met hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Verkoper heeft volgens koper in strijd gehandeld met de op hem rustende mededelingsplicht, nu hij koper voorafgaand aan de verkoop niet heeft geïnformeerd over de werkelijke afmetingen van de buitenruimte én niet meegedeeld heeft dat het kinderdagverblijf vanwege deze afmetingen slechts geschikt was voor 12 kindplaatsen.

Onderzoeksplicht van de koper

Uit de bewijsstukken (producties) die door partijen in het geding zijn gebracht blijkt dat koper wist dat de omvang van de buitenruimte bepalend was voor het aantal te vergunnen kindplaatsen én dat de koper wist dat de geldende regels (zoals de wet kinderopvang) na de overname streng gehandhaafd zouden worden. Des te opvallender is daarom dat koper het kinderdagverblijf twee keer heeft bezichtigd en tijdens die bezichtigingen niet de moeite heeft genomen onderzoek te doen naar de exacte omvang van de buitenruimte. Koper heeft daarmee niet voldaan aan haar onderzoeksplicht, zo vindt de rechtbank Amsterdam, en hij kan daardoor geen beroep doen op de door hem gestelde tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van de koopovereenkomst door verkoper.

Koop en non-conformiteit

Rechters nemen bij beantwoording van de vraag of er sprake is van zogenoemde non-conformiteit als uitgangspunt hetgeen is bepaald in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
is sprake als de gekochte zaak niet beantwoordt aan de koopovereenkomst. Daarvan is sprake als het gekochte, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Advocaat doet beroep op onrechtmatige daad

De advocaat van koper deed ook een beroep op onrechtmatige daad. In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat hij die jegens ander een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
pleegt verplicht is de schade te vergoeden die de ander dientengevolge leidt. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat koper verder niet heeft gesteld waaruit het beweerdelijk onrechtmatige handelen van verkoper blijkt, zodat de vorderingen worden afgewezen. Koper wordt dan ook in de proceskosten veroordeeld van in dit geval € 4.242,-.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence