De curator en de doorstartovereenkomst: de spelregels

Het Hof ’s-Hertogenbosch vindt dat een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
aansprakelijk is omdat hij onjuiste informatie heeft verschaft aan de overnemende partij bij een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
. Dit ondanks het feit dat de curator in de doorstartovereenkomst zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
uitgebreid had uitgesloten. Advocaat insolventierecht Hidde Reitsma legt uit.

Aansprakelijkheid curator: wanneer?

In de rechtspraak is bepaald dat een curator aansprakelijk kan zijn voor zijn beleid bij de afwikkeling van een faillissement. De maatstaf die daarbij gehanteerd wordt is dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Curator wikkelt faillissement af

Bij het uitoefenen van zijn taak moet de curator uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen behartigen, en bij het nemen van zijn beslissingen -die vaak niet uitgesteld kunnen worden- moet hij ook rekening houden met de uiteenlopende belangen van maatschappelijke aard. Een doelmatige afwikkeling van het faillissement behoort niet tot deze zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard. Bij de beoordeling of de curator aansprakelijk is moet daarbij ook rekening worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Inlichtingenplicht curator bij doorstartovereenkomst

In de zaak bij het Hof s’-Hertogenbosch was de curator benoemd in een tweetal faillissementen van ondernemingen waarvan door de curator een doorstart is gerealiseerd. De curator heeft per e-mail aan de kandidaat-koper medegedeeld dat hij toestemming heeft van de partijen met een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
op de goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
 om tot verkoop van de goederen, waaronder diverse machines over te gaan. De kandidaat-koper heeft (onder meer) aangegeven dat voor haar het verkrijgen van bepaalde machines, voor haar een vereiste was voor de beoogde doorstart. Deze machines waren overigens opgenomen in een door de curator overgelegd rapport waarin alle goederen van de ondernemingen door een deskundige zijn omschreven.

Uitsluiting aansprakelijkheid curator

De curator heeft in de doorstartovereenkomst onder meer opgenomen dat de hij geen garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
afgeeft voor de staat waarin de goederen die worden overgedragen zich bevinden en over het aantal goederen, waaronder machines en voorraden dat overgedragen wordt. Ook heeft de curator in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
alle aansprakelijkheid voor eventuele eigendomsaanspraken van derden uitgesloten. In de overeenkomst is ook opgenomen dat de curator niet geacht kan worden de hele feitelijke en juridische situatie van de goederen te kennen. Dergelijke beperkingen van de aansprakelijkheid van een curator komen in de praktijk vaak voor.

Schadevergoeding voor koper bij doorstart?

De doorstart komt vervolgens tot stand en daags na de doorstart blijkt dat de door de koper verlangde machines niet toebehoren aan de boedel en dus niet overgedragen konden worden door de curator. Voor de overname van de machines dient nog een bedrag van ongeveer € 200.000,-. aan de leasemaatschappij te worden voldaan. De koper vordert vervolgens in een procedure een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat de curator toerekenbaar tekortgeschoten is bij het aangaan van de overeenkomst en aansprakelijk is voor alle daardoor geleden schade. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen. Het hof kan zich niet vinden in de beslissing en oordeelt dat de curator schadeplichtig is jegens de koper.

Curator dient nodige zorg in acht te nemen

Het hof acht daarbij van belang dat de curator naar haar mening voldoende tijd heeft gehad om zich op de hoogte te stellen van de rechtstoestand van de machines, zeker nu de koper al in een zeer vroeg stadium van de onderhandelingen heeft aangegeven dat de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van de machines voor haar van doorslaggevend belang waren voor de doorstart. Daar komt nog bij dat de machines zich op het terrein van de failliete onderneming bevonden en deze in het deskundigenrapport als niet geleasede machines stonden aangemerkt. De curator had dan ook zorg moeten dragen dat de machine in de boedel zou vallen of het bod van de koper niet zonder meer mogen accepteren. De curator heeft dan ook gehandeld in strijd met zijn contractuele verplichtingen jegens de koper.

Advocaat gespecialiseerd in insolventierecht

Wanneer u een geschil heeft met een curator is het van belang dat u zich goed laat adviseren omtrent de mogelijkheden. De advocaten van AMS hebben ruime ervaring op het gebied van insolventierecht en het adviseren en procederen in zaken tegen een curator.

More in Insolventierecht
Intellectual property law - URL usage competitor unlawful
Ex-bestuurder aansprakelijk voor boedeltekort failliete onderneming wegens fraude?

Een bestuurder pleegt fraude en vervolgens gaat zijn onderneming failliet. Kan deze bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor het boedeltekort? De...

Close