3 min lezen

aansprakelijkheid curator

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Curator aansprakelijk stellen

Een faillissementscurator kan wegens een onzorgvuldige uitoefening van zijn (wettelijke) taak (beheer en vereffening van de boedel) persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen waarvoor hij die taak uitoefent, derhalve de gezamenlijke crediteuren. Datzelfde geldt in principe ook jegens derden met de belangen van wie de curator redelijkerwijs rekening hoeft te houden, bijvoorbeeld de gefailleerde (bij een faillissement van een natuurlijk persoon) of de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft echter een zeer grote vrijheid om zijn taak uit te voeren.

Curator richt zich op belang van de boedel

De curator moet zich, anders dan een advocaat, richten op het belang van de boedel maar kan dat naar eigen inzicht doen en mag zelf bepalen wat naar zijn inzicht de best te verrichten (rechts)handelingen zijn. Bij de uitoefening van zijn taak moet de curator een veelvoud aan keuzes maken waardoor een weging van tegenstrijdige belangen eerder regel dan uitzondering is. Het enkel handelen tegen het belang van een individuele crediteur maakt de curator nog niet (persoonlijk) aansprakelijk tegenover deze crediteur.

Boedel aansprakelijk voor handelen curator

De aansprakelijkheid van de curator kan in zijn hoedanigheid van curator (q.q., pro se) zijn, maar ook persoonlijk. De curator kan net als overige deelnemers in zijn hoedanigheid van curator onrechtmatig handelen. In beginsel leidt dat tot een boedelschuld in het betreffende faillissement. Als er sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator blijft de boedel logischerwijs buitenschot.

Persoonlijke aansprakelijkheid curator

De Hoge Raad heeft zich in het zogenaamde Maclou arrest uitgelaten over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. Gezien de beleidsvrijheid die een curator heeft zal persoonlijke aansprakelijkheid niet snel worden aangenomen. In het Maclou arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het handelen van de curator moet worden getoetst aan een voor de curator geldende zorgvuldigheidsnorm. Deze norm brengt met zich mee dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid vervult. Per geval zal het handelen van de curator dus moeten worden beoordeeld.

Ernstig verwijt curator

In de praktijk komt het er op neer dat de curator een ernstig verwijt moet worden gemaakt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan verkopen van actief met een substantiële waarde zonder taxatierapport of het in strijd handelen met een beschikking van de Rechter Commissaris. Het laatste was bijvoorbeeld aan de orde in het arrest Komdeur/Nederlandse Antillen IV waarbij een curator in weerwil van een beschikking van de Rechter commissaris had verzuimd bij veiling van een onroerende zaak zekerheid van de hoogste bieder te verlangen. Aansprakelijkheid werd hier sneller aangenomen omdat de beleidsvrijheid van de curator als gevolg van de in de beschikking gestelde voorwaarden om tot verkoop over niet langer aanwezig was en de curator hiermee in strijd handelde.

Advocaat faillissementsrecht

Een mogelijke aansprakelijkheid van een curator dient bij voorkeur tijdig te worden beoordeeld. Het is dan ook verstandig tijdig advies aan een advocaat faillissementsrecht te vragen. De advocaat van AMS advocaten te Amsterdam heeft ruime ervaring op dit gebied.

Nieuws-
brief

Ravel Residence