3 min lezen

Curator aansprakelijk stellen: wanneer kan het?

NL

Schuldeisers van het failliete OAD willen de curatoren van OAD in rechte betrekken. Volgens de schuldeisers zouden de curatoren nalatig, onzorgvuldig en partijdig hebben gehandeld. Maar wie een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
met succes aansprakelijk wil houden moet van goeden huize komen. Advocaat faillissementsrecht Hidde Reitsma licht toe waarom hij de schuldeisers niet veel kans geeft.

Persoonlijke aansprakelijkheid curator

Een faillissementscurator kan persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als hij zijn wettelijke taak tot beheer en vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
van een failliete boedel onzorgvuldig verricht. Een curator kan aansprakelijk zijn jegens degenen in wiens belang hij zijn taak uitoefent zoals bijvoorbeeld jegens de (gezamenlijke) schuldeisers of jegens derden met de belangen van wie hij rekening heeft te houden.

Curator aansprakelijk stellen: De Maclou-norm

De aansprakelijkheid van een curator wordt echter niet zo maar aangenomen. Voor zover de curator voor de uitoefening van zijn wettelijke taak niet is gebonden is aan regels, komt de curator een grote mate van vrijheid toe. Het optreden van een curator dient weliswaar altijd gericht te zijn op het belang van de boedel, maar het is wel aan het inzicht van de curator overgelaten op welke wijze dat belang het beste kan worden gediend. In het Maclou- arrest is door de Hoge Raad een duidelijke norm geformuleerd. Het gaat er om of een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de betreffende gedragslijn kon komen. Aan deze norm toetsen rechters de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van curatoren nu.

Schikking: veel vrijheid voor curator

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden Nederland blijkt voorts dat het treffen van een schikking bij uitstek iets is waarbij een curator een ruime mate van vrijheid toekomt. In deze zaak constateerde de curator dat de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in een failliete vennootschap (mogelijk) niet waren volgestort, zodat vanuit de boedel mogelijk nog een vordering van € 90.000,= op de aandeelhouder bestond. Uiteindelijk is de curator met de aandeelhouder een schikking van € 25.000,= overeengekomen. Maar een van de schuldeisers was het daar niet mee eens. Hij vond dat de faillissementsboedel door toedoen van de curator voor € 65.000,= tekort werd gedaan, met als gevolg dat hij als concurrente schuldeiser een bedrag van € 2.548,= misliep. Voor dat bedrag hield de schuldeiser de curator persoonlijk aansprakelijk. De rechtbank toetst de handelswijze van de curator aan de Maclou-norm en komt tot de conclusie dat deze curator onder de gegeven omstandigheden tot deze handelwijze had kunnen komen. De rechtbank liet daarbij ook meewegen dat een curator bij het aangaan van een schikking een grote mate van vrijheid toekomt.

Curatoren OAD aansprakelijk?

In het geval van OAD maken de schuldeisers de curator een hoop verwijten. In een eventuele procedure zal de rechtbank die verwijten dus moeten toetsen aan de Maclou-norm. Onvoldoende is in elk geval de constatering dat achteraf gezien tot een beter resultaat voor de boedel had kunnen worden gekomen. Het gaat om de vraag of een redelijk handelend curator op dát moment tot de bestreden handelswijze had kunnen komen. Alleen als de schuldeisers kunnen aantonen dat dat bij de curatoren van OAD niet het geval is geweest, maken ze een kans. Maar eenvoudig zal dat zeker niet zijn.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence