4 min lezen

De bemiddelingsovereenkomst: wanneer heb je recht op loon?

NL

Wanneer is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst De overeenkomst waarbij een tussenpersoon voor de opdrachtgever overeenkomsten met derden tot stand brengt.
» Meer over bemiddelingsovereenkomst
bemiddelingsovereenkomst
en hoe bepaal je de hoogte van het verschuldigde loon als daar niets over is afgesproken? Over deze vragen heeft de rechtbank Rotterdam zich onlangs gebogen. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van vugt legt uit.

 

 

Bemiddelaar eist betaling loon

In deze zaak ging het om het volgende. Een werving- en selectiebureau nam op 3 september 2009 telefonisch contact op met een bedrijf dat een vacature had openstaan voor de functie van “Adwords specialist”. Ongeveer drie maanden later zond het bureau ongevraagd aan het bedrijf het CV van een kandidaat toe. Vervolgens heeft het bureau geregeld dat er een gesprek plaatsvond tussen het bedrijf en de kandidaat. Maar het bedrijf vond de kandidaat niet geschikt genoeg voor de functie en wees hem daarom af. De kandidaat is vervolgens in dienst getreden bij een ander bedrijf. In de loop van 2010 plaatste het bedrijf op diverse websites een vacature voor  functie van “Online Marketeer”. De kandidaat die eerder was afgewezen voor de functie van “Adwords specialist” heeft hierop (zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van het bureau) gereageerd en op 20 september 2010 trad  hij in de functie van “Online Marketeer” in dienst bij het bedrijf. Het bureau komt daar achter en eist betaling van een bedrag van € 29.750 eiste van het bedrijf omdat de kandidaat binnen een jaar na zijn introductie in dienst was getreden bij het bedrijf.

Definitie van bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst is in de wet geregeld. De bemiddelingsovereenkomst is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. De tussenpersoon bereidt de transactie vaak voor en sluit haar eventueel af.

Recht op loon?

De hoofdregel is dat een tussenpersoon pas recht heeft op loon zodra door zijn bemiddeling de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen opdrachtgever en de derde tot stand is gekomen; het ‘no cure, no pay’-principe. Als het recht op loon in de overeenkomst afhankelijk is gesteld van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst in deze overeenkomst niet wordt uitgevoerd, is opdrachtgever het loon ook verschuldigd, tenzij  de niet uitvoering niet aan hem kan worden toegerekend. Bij bemiddeling spreekt men in plaats van loon ook wel over commissie of provisie. Voor bemiddeling bij financiële dienstverlening gelden bijzondere regelingen ten aanzien van de provisie. Maar, partijen kunnen andere afspraken maken ten aanzien van het loon. Zo zou een bemiddelaar op basis van uurloon werkzaam kunnen zijn, zodat zijn loon onafhankelijk is van het tot stand komen van de overeenkomst. Partijen kunnen ook afspreken dat de totstandkoming onvoldoende is en dat de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de uitvoering van de bemiddelde overeenkomst. Als er loon is verschuldigd maar de hoogte van het loon is niet bepaald, is de opdrachtgever het op de gebruikelijke manier berekende loon verschuldigd, of bij gebreke daarvan, een redelijk loon. Wat redelijk is hangt onder meer af van de omvang van de te verrichten werkzaamheden en het gebruik in de betreffende branche, aldus de Hoge Raad.

Bemiddelingsovereenkomst kan mondeling

Terug naar de procedure. De rechter buigt zich in het vonnis allereerst vraag of er überhaupt een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen. De rechter overweegt dat er weliswaar geen contract tussen partijen was opgesteld en ondertekend, maar dat het bedrijf toch had moeten begrijpen dat zij niet vrijblijvend gebruik kon maken van de diensten. Ook de stelling van het bedrijf dat er geen afspraken waren gemaakt over de te betalen vergoeding kon het bedrijf niet baten. Het maken van afspraken over de vergoeding van de verleende bemiddeling is geen wettelijk vereiste voor het ontstaan van een bemiddelingsovereenkomst. De rechter is dan ook van oordeel dat tussen partijen een (mondelinge) bemiddelingsovereenkomst is ontstaan.

Algemene voorwaarden bij bemiddelingsovereenkomst

Vervolgens kwam de vraag aan de orde om of de algemene voorwaarden van het bureau van toepassing zijn op de overeenkomst. Daartoe werd aangevoerd dat tijdens het eerste telefoongesprek de digitale vindplaats van de algemene voorwaarden was meegedeeld aan het bedrijf. De rechter vindt dat onvoldoende, en dat is terecht. In de wet is namelijk bepaald dat algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
langs elektronische weg ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
zijn gesteld, en wel op een zodanige manier dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen  en haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend worden gemaakt waar langs elektronische weg kan worden kennis genomen van de algemene voorwaarden, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg op andere wijze zullen worden toegezonden.

In de procedure stond vast dat de betreffende kandidaat zonder bemiddeling van het bureau had gereageerd op de functie van “Online Marketeer” en dat hij in die functie aan de slag is gegaan. De rechter vindt dat de bemiddeling bij het vervullen van deze functie niet tot de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
behoorde die aan het bureau was verstrekt. De rechtbank vindt dan ook dat het bedrijf geen loon aan het bureau is verschuldigd.

AMS Advocaten: advocaat contractenrecht

Onze advocaten hebben veel ervaring op het gebied van de bemiddelingsovereenkomst. Niet alleen stellen zij die regelmatig op voor hun cliënten, zij procederen daar ook over indien dat nodig is.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence