Ontslag tijdens ziekte

Opzeggen tijdens ziekte: ontslagverbod

Een werkgever mag de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer niet opzeggen. Er wordt echter wel gezegd dat het niet zozeer gaat om een verbod iemand ‘tijdens’ diens arbeidsongeschiktheid te ontslaan, maar om een verbod hem niet ‘wegens‘ ziekte te ontslaan. Er bestaan dus uitzonderingen op dit ontslagverbod tijdens ziekte.

Gewichtige reden ontbinding arbeidsovereenkomst

Indien er sprake is van een gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en deze reden geen verband houdt met iemands ziekte, zal de kantonrechter meestal toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Zo zal ontslag wegens een reorganisatie of wegens het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen wel mogelijk kunnen zijn indien een werknemer ziek is. Indien de werknemer ziek wordt nádat de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd of nádat de werkgever een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter indiende, was ziekte niet de reden voor het ontslag en kan de werknemer worden ontslagen.

Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte is soms mogelijk, maar is geen gouden regel. Onder bepaalde omstandigheden kan een arbeidsovereenkomst toch worden beëindigd vanwege een oorzaak die direct verband houdt met de ziekte van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer regelmatig ziek is.

Advocaat arbeidsrecht werkgever

Zo heeft de kantonrechter te Zwolle in 2009 geoordeeld dat een arbeidsovereenkomst moet eindigen indien de advocaat arbeidsrecht van de werkgever aantoont dat het ziekteverzuim van een werknemer ingrijpende gevolgen heeft voor haar productie- en bedrijfsprocessen. En wel zúlke gevolgen dat, mede gelet op alle andere overige omstandigheden van het geval (zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het uitzicht op genezing) de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht moet eindigen. De rechter zal de situatie waarbij de werkgever door de ziekte van de werknemer in financiële problemen raakt laten meewegen in zijn oordeel of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Ontslag na twee jaar ziekte

Indien een werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek is geweest geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Het dienstverband eindigt dan niet vanzelf, maar de werkgever kan dan wel makkelijker ontslag bewerkstelligen. Hij dient daarvoor een verzoek bij het UWV in te dienen en daarbij aannemelijk te maken dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen en dat niet door middel van scholing of andere ondersteuning andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf beschikbaar zullen komen. Ook dient te worden vastgesteld dat de werkgever aan zijn re-integratie verplichtingen met betrekking tot de werknemer heeft voldaan, en er dus alles aan heeft gedaan om de werknemer te ondersteunen in zijn herstel.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten in Amsterdam heeft ruime ervaring met het behandelen van situaties waarbij er sprake is van ontslag tijdens ziekte. De AMS advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.