3 min lezen

Vordering verkopen (cessie): zo werkt het

NL

Net zoals roerende en onroerende zaken kunnen ook vorderingen worden verkocht. De overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een vordering heet een cessie. Aan een cessie zijn voorwaarden verbonden. Zo zal de cessie – behalve in geval van een stille cessie- aan de schuldenaar moeten worden medegedeeld. De schuldenaar is immers zelf geen partij bij de cessie, want dat is een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen de crediteur en de verkrijger. Incasso advocaat Hidde Reitsma gaat aan de hand van een recente uitspraak nader in op deze mededelingsplicht.

Crediteur draagt rentevordering over aan eiser

In deze zaak speelde het volgende. Een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
moet uit hoofde van een koopovereenkomst jaarlijks rente voldoen aan een crediteur. De crediteur heeft op een gegeven moment deze vordering overgedragen aan eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
(gecedeerd). Als de debiteur nalaat zijn rentetermijnen te betalen, start eiser een incassoprocedure. De debiteur brengt in verweer dat de vordering nimmer rechtsgeldig is overgedragen aan eiser zodat de debiteur dus niets aan eiser verschuldigd is.

Akte niet authentiek of geregistreerd: mededelingsplicht!

De rechtbank overweegt dat een cessie pas tot stand komt als er een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
is opgemaakt tussen de crediteur en degene aan wie de vordering wordt overgedragen. Aangezien de akte in dit geval geen authentieke of geregistreerde onderhandse akte Alle akten die niet authentieke akten zijn.
» Meer over onderhandse akte
onderhandse akte
betreft en er geen sprake is van stille cessie, moet de cessie vervolgens aan de schuldenaar worden meegedeeld. Weliswaar is er het één en ander aan de debiteur meegedeeld over een voornemen om de vordering over te dragen, maar dit was nog voordat de akte van cessie was opgemaakt. Deze mededeling is volgens de rechter onvoldoende om de levering van de overdracht te voltooien.

Vereisten van cessie: akte van cessie

De verkoop van de vordering moet allereerst schriftelijk geschieden (bij akte). Dit wordt een akte van cessie genoemd. Een akte is in principe een “ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
te dienen”, maar sinds 1 juli 2010 bepaalt de wet echter dat akten ook op een andere wijze dan schriftelijk kunnen worden opgemaakt, mits die vastlegging aan bepaalde (strenge) voorwaarden voldoet; een digitaal bestand zoals een PDF-document kan daaraan voldoen.

Mededeling van cessie en stille cessie

Zoals ook uit de uitspraak blijkt is in geval van een “openbare cessie” de cessie pas voltooid als de cessie wordt medegedeeld aan de schuldenaar, zodat die weet dat hij moet betalen aan een andere partij. Daarnaast kan ook ‘stille cessie’ plaatsvinden: daarvoor is mededeling aan de schuldenaar niet nodig, maar dan moet de cessieakte wel worden geregistreerd bij de belastingdienst. Totdat de cessie aan de schuldenaar wordt medegedeeld kan deze wel bevrijdende betaling Als de schuldenaar door betaling bevrijd is van zijn verplichtingen.
» Meer over bevrijdende betaling
bevrijdend betalen
aan de oorspronkelijke schuldeiser. Tot slot moeten de over te dragen vorderingen voldoende bepaald zijn in de akte van cessie.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence