2 min lezen

renovatie

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Dringende werkzaamheden

Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw verstaan als gedeeltelijke vernieuwing (door een verandering of een toevoeging) verstaan. Renovatie is dus een ruim begrip in het huurrecht.

Artikel 7:220 van het Burgerlijk Wetboek regelt de medewerkingsplicht van de huurder bij dringende werkzaamheden of een geplande renovatie van de gehuurde bedrijfsruimte. Van deze regeling mag in de huurovereenkomst worden afgeweken, dus bij het bepalen van de juridische situatie is het van groot belang ook het huurcontract aandachtig te bestuderen.

De hoofdregel is dat de huurder de uitvoering van dringende werkzaamheden moet toestaan, ook al wordt hij daardoor aangetast in zijn huurgenot. Dringende werkzaamheden zijn alle werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld tot het einde van de huurovereenkomst.

Renovatie: eerst redelijk voorstel

Kern van de renovatieregeling is dat de verhuurder moet beginnen met het doen van een redelijk renovatievoorstel. Het kan raadzaam zijn hierbij de assistentie van een advocaat huurrecht in te roepen. Aan het renovatievoorstel worden namelijk diverse eisen gesteld.

Er moet in ieder geval rekening worden gehouden met de aard en duur van de werkzaamheden, de te verwachten financiële gevolgen voor de huurder en de mogelijkheid om de huurder voor de duur van de werkzaamheden een vervangende bedrijfsruimte aan te bieden.

Dagvaarding opstellen

Indien de huurder het voorstel in verband met de geplande renovatie van de bedrijfsruimte niet accepteert, zal de verhuurder over moeten gaan tot dagvaarden en de rechter vragen om te verklaren dat het gedane voorstel redelijk is en de huurder van de bedrijfsruimte te dwingen mee te werken. In deze procedure dient de verhuurder slechts aannemelijk te maken dat hij het gehuurde, of een gedeelte daarvan, dringend nodig heeft voor renovatie. Er rust wat dat betreft dus geen bewijslast op de verhuurder. Die hoeft bijvoorbeeld niet te bewijzen dat de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en dat er een goedgekeurd bouwplan is.

Vaak geen belangenafweging

Er zijn door advocaten al veel rechtszaken over dit soort situaties gevoerd. Uit de jurisprudentie (rechtspraak) blijkt dat rechters vrij snel aannemen dat de verhuurder het winkelpand daadwerkelijk dringend nodig heeft voor renovatie. In dat geval vindt er geen belangenafweging plaats en moet de rechter de vordering toewijzen. Dat betekent dat de belangen van de huurder die hij heeft bij voortzetting van de huurovereenkomst, niet door de rechter worden meegewogen in zijn beslissing.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Voor zowel huurder als verhuurder is het in dit soort situaties belangrijk dat tijdig en op de juiste manier voldaan wordt aan de procedurele eisen die de wet stelt. Een advocaat huurrecht kan uitkomst bieden. De AMS advocaat huurrecht staat zowel huurder als verhuurder bij.

Nieuws-
brief

Ravel Residence