3 min lezen

aansprakelijkheid notaris

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Beroepsaansprakelijkheid

Vrije beroepsbeoefenaren, zoals accountants, advocaten, deurwaarders, notarissen en belastingadviseurs kunnen aansprakelijk zijn jegens hun opdrachtgever als zij een fout maken. De maatstaf die in de rechtspraak wordt aangehouden is of de beroepsbeoefenaar heeft gehandeld “zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame vakgenoot mag worden verwacht“. Professionele beroepsbeoefenaren dienen, afhankelijk van de aan hen gegeven opdracht, hun cliënten te informeren over hun positie en te waarschuwen voor bepaalde risico’s en lopende termijnen. Onder omstandigheden heeft de beroepsbeoefenaar ook een onderzoeksplicht.

Zorgplicht en aansprakelijkheid notaris

Een notaris heeft ten opzichte van zijn opdrachtgevers een zwaarwegende zorgplicht. Onder omstandigheden geldt deze zorgplicht ook jegens derden. De maatstaf die in de rechtspraak wordt aangehouden is of de notaris heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris mag worden verwacht. Onder de notariële zorgplicht valt onder meer de plicht van de notaris om zijn cliënten te informeren en te waarschuwen. Daarbij heeft de notaris een onderzoeksplicht naar de achtergrond van de transacties waarbij hij betrokken is en de hoedanigheid van partijen. Als een notaris in strijd handelt met zijn zorgplicht kan sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met zijn opdrachtgever. Het is in dat geval mogelijk om de notaris met succes aansprakelijk te stellen voor de schade die daar het gevolg van is. Of de notaris daadwerkelijk aansprakelijk is voor deze schade, zal altijd afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het geval.

Bewijskracht notariële akte

De notaris voert zijn werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van opdracht. Aan notariële aktes wordt een belangrijke bewijskracht toegekend. Het is dan ook van belang dat deelnemers aan het rechtsverkeer kunnen vertrouwen op de inhoud van notariële akten.

Notaris aansprakelijk stellen

De notaris is, net zoals de makelaar, onderworpen aan tuchtrecht. Naast de aansprakelijkheid op grond van het civiel recht, kan de notaris tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn voor zijn handelen. Wanneer sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar gedragingen en/of klachten over de dienstverlening van de notaris kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (de KNB) gevraagd worden om te bemiddelen. De KNB bemiddelt niet bij declaratiegeschillen, zuiver juridische geschillen en/of het vaststellen van een schadevergoeding. Declaratiegeschillen kunnen worden voorgelegd aan de Kamer van Toezicht. De Kamer van Toezicht is een college dat op grond van de Wet op het notarisambt disciplinair toezicht houdt op de notaris. In de andere twee gevallen dient u zich te wenden tot de civiele rechter.

Klacht indienen tegen notaris

Als de tussenkomst van de KNB niets uithaalt, kan ook een klacht tegen de notaris in worden gediend bij de Kamer van Toezicht. De Kamer van Toezicht oordeelt over klachten over op de (foutieve) ambts- of beroepsuitoefening van de notaris. Voor dergelijke klachten geldt een verjaringstermijn van drie jaar. Voor klachten over declaratiegeschillen geldt geen verjaringstermijn. In de meeste gevallen zal een klacht die gegrond wordt verklaard ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris impliceren, echter de rechter dient bij het vaststellen van een beroepsfout een eigen beoordeling te maken en mag niet zonder meer afgaan op het oordeel van de tuchtrechter. Wanneer een uitspraak van de rechter afwijkt van het oordeel van de tuchtrechter, zal de rechter de uitspraak voldoende moeten motiveren.

Aansprakelijkheid notaris: advocaat

De vastgoed advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoedrecht, waaronder zaken als de beoordeling van de aansprakelijkheid van een notaris. Onze vastgoedrecht advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence