4 min lezen

doorstart na faillissement

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Faillissement aanvragen

Indien een bedrijf in betalingsproblemen verkeert en het tij niet meer te keren lijkt, wordt soms geprobeerd de activiteiten te redden door middel van een zogenaamde doorstart. Het bedrijf wordt dan eerst, al dan niet op verzoek van de aandeelhouders, failliet verklaard. De rechtbank stelt vervolgens een curator aan die de boedel moet liquideren(afwikkelen) en het gegenereerde actief onder de schuldeisers moet verdelen.

Curator onderhandelt met gegadigden

De aandeelhouders, het bestuur en/of derden die een doorstart willen realiseren, bieden de curator een koopsom voor de activa die ze in het kader van de doorstart nodig hebben. Meestal is het essentieel om in ieder geval de goodwill te verkrijgen. Denk daarbij aan het klantenbestand, de intellectuele eigendomsrechten, maar bijvoorbeeld ook aan nog niet uitgevoerde opdrachten. Deze activa vormen feitelijk de essentie van de onderneming. Andere activa die voor een geslaagde doorstart noodzakelijk kunnen zijn, bestaan uit de inventaris en voorraden.

Activa-transactie bij doorstart

Bij een doorstart in een faillissement worden de activa door middel van een activa transactie van de curator gekocht. Dit houdt in dat de activa tegen betaling van de koopprijs uit de failliete rechtspersoon worden overgeheveld naar een andere rechtspersoon. De schulden blijven daarbij achter bij de failliete rechtspersoon en schuldeisers kunnen zich in beginsel niet voor hun schulden op de doorstartpartij verhalen.

Voorbereiden doorstartplan

Vaak is er sprake van een voorgekookt doorstartplan. De doorstart is dan al uitgebreid voorbereid voordat het faillissement is uitgesproken. De curator krijgt in zo’n geval kort na de faillietverklaring een bieding op de benodigde activa, vaak voorzien van een voldoende onderbouwing. Zo’n onderbouwing kan bijvoorbeeld worden gegeven aan de hand van een taxatierapport of een door een accountant opgestelde bedrijfswaardering. Bij de doorstart van bedrijven met een relatief geringe waarde blijven dergelijke rapporten vaak achterwege. Indien de curator inschat dat aanvaarding van het ontvangen bod een hogere opbrengst met zich meebrengt dan wanneer de activa los worden verkocht (al dan niet via een veiling), zal hij geneigd zijn het bod te aanvaarden. Het is immers zijn taak om de activa die tot de boedel behoren op een zo gunstig mogelijke wijze te gelde te maken. Om een doorstart succesvol te laten zijn is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten indien er niet snel duidelijkheid komt over het eventuele voortbestaan van de onderneming.

Stille bewindvoerder en pre-pack

Het door een zogenaamde ‘stille bewindvoerder’ in het kader van een ‘pre-pack’ laten voorbereiden van een doorstart is riskant. Normaal gesproken gaan de (meeste) rechten en verplichtingen van werknemers niet over naar de doorstarter indien de onderneming wordt verkocht na het faillissement. In de Smallsteps uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien de doorstart is geregeld vóór het faillissement deze regel in principe niet opgaat. Een doorstarter die gebruik maakt van een pre-pack om een doorstart te realiseren loopt dus het risico dat hij het volledige personeel van de overgenomen onderneming in dienst krijgt. De pre-pack is daarnaast ongeschikt voor relatief kleine ondernemers omdat het salaris van de stille bewindvoerder bij wijze van voorschot moet worden voldaan hetgeen voor veel ondernemers een kostbare aangelegenheid is. In de praktijk wordt dan ook nauwelijks een stille bewindvoerder aangesteld.

Goodwill, voorraden en inventaris

Meestal zit de meerwaarde van een doorstart in de waarde van de goodwill. Dit is immers het enige actief dat niet verkocht kan worden indien er geen interesse in overname van de activiteiten is. In situaties waarin een doorstart niet aan de orde is, zal de curator de inventaris en voorraden openbaar verkopen. Soms worden er zaken onderhands verkocht indien dit een hogere opbrengst oplevert.

Personeel van failliet

Een bijkomstig voordeel van een sanering door middel van een doorstart bestaat uit het feit dat het niet verplicht is het voltallige personeel over te nemen. Er kan worden gekozen slechts die personeelsleden waar plek voor is een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Deze keuzemogelijkheid is mogelijk omdat de wettelijke bepaling dat bij overgang van onderneming alle rechten en verplichtingen van het personeel overgaan op de verkrijgende vennootschap, niet van kracht is in een faillissementssituatie.

Contracten bij doorstart

Ook andere contracten dan arbeidsovereenkomsten gaan bij een doorstart na faillissement niet automatisch over op de verkrijger. Dit heeft als voordeel dat de verkrijger zelf kan bepalen welke contracten hij eventueel zou willen overnemen. Daarbij zal hij zorgvuldig moeten bekijken wat de gevolgen van de contractsovername zijn. Bij een contractsovername gaan immers alle rechten en verplichtingen die bij dat contract horen over op de nieuwe contractspartij, dus ook eventuele schulden.

Advocaat faillissementsrecht van AMS

Er zijn dus veel zaken waarop moet worden gelet om een geslaagde doorstart te realiseren. Het is dan ook verstandig tijdig advies aan een specialist in faillissementsrecht te vragen. De insolventierecht advocaat van AMS Advocaten te Amsterdam heeft ruime ervaring op dit gebied. Zij worden namelijk zelf regelmatig aangesteld als curator in een faillissement en kunnen u dan ook goed adviseren over een eventuele doorstart.

Nieuws-
brief

Ravel Residence