Het concurrentiebeding

Beding in arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding staan. Volgens de wet moet een concurrentiebeding schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een concurrentiebeding bepaalt dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband wordt beperkt in zijn keuze op zekere wijze werkzaam te zijn. In het concurrentiebeding moet op grond van arbeidsrecht worden vermeld welke werkzaamheden er precies onder vallen. Doordat een concurrentiebeding het zwaarwegende belang van de werknemer aantast om zelf te kiezen op wat voor manier hij in zijn levensonderhoud voorziet, zijn er regelmatig juridische conflicten over concurrentiebedingen die aan de rechter worden voorgelegd.

Concurrentiebeding moet schriftelijk

Voornamelijk het schriftelijkheidsvereiste zorgt voor veel juridische geschillen (rechtszaken). Aan dit vereiste ligt de gedachte ten grondslag dat de werknemer dan tenminste goed heeft na moeten denken over de mogelijke gevolgen van een concurrentiebeding. In dit kader heeft de Hoge Raad onder meer geoordeeld dat een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk moeten worden overeengekomen in het geval er sprake is van een overgang van een werknemer van een dochteronderneming naar de moedermaatschappij van het bedrijf. Een andere voorbeeld van de situatie waarin het op grond van het arbeidsrecht noodzakelijk is een concurrentiebeding opnieuw overeen te komen, is het geval wanneer een onderneming (bedrijf) bij een B.V. of N.V. wordt ingebracht. Ook als de functie van de werknemer ingrijpend wordt gewijzigd (waardoor het concurrentiebeding een grotere belasting heeft gekregen) moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.

Arbeidsvoorwaardenregeling

Meestal staat een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf. In 2008 heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat een concurrentiebeding ook in een arbeidsvoorwaardenregeling kan worden opgenomen. Indien in de arbeidsovereenkomst of in een brief wordt verwezen naar een arbeidsvoorwaardenregeling en de werknemer door ondertekening van die arbeidsovereenkomst of brief zich akkoord verklaart met de inhoud van die bijgevoegde arbeidsvoorwaarden, dan is op grond van het arbeidsrecht voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Belangenafweging concurrentiebeding

Naast deze formele vereisten voor het bestaan van een concurrentiebeding, is in de wet een mogelijkheid voor de (advocaat arbeidsrecht van de) werknemer opgenomen de rechter te verzoeken om het concurrentiebeding geheel of deels te laten vernietigen. Dat kan als in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Het gaat daarbij dus om een belangenafweging in het arbeidsrecht. De rechter kan oordelen dat een concurrentiebeding wordt beperkt aanzien van het soort werkzaamheden waarvoor het geldt, maar de rechter kan ook de duur van het concurrentiebeding verkorten en de geografische werking beperken.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Voor de toepassing van een concurrentiebeding wordt er onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding kan slechts in een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden opgenomen wanneer uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt, dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Werkgever moet concurrentiebeding motiveren

Indien een werkgever in een tijdelijk contract een concurrentiebeding wil opnemen, zal hij dus schriftelijk moeten motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen opname van het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Het moet daarbij gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke functies die maken dat het voordeel van de werkgever bij opname van het concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor de werknemer. Als er geen motivering is opgenomen, geldt het concurrentiebeding niet. Indien er onvoldoende belang bij het beding bestaat, kan de werknemer bij de rechter proberen het beding gedeeltelijk of geheel te vernietigen.

Verwijtbaar handelen werkgever: verval beding

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst vervalt wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voorbeelden van situaties waarin dit speelt zijn discriminatie door de werkgever en de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.

Advocaat concurrentiebeding

Het concurrentiebeding kan dus op verschillende manieren tot juridische geschillen (rechtszaken) leiden. Indien u een probleem heeft met een concurrentiebeding is het raadzaam om juridisch advies bij een specialist op het gebied van het arbeidsrecht in te winnen. De advocaat van AMS Advocaten heeft ruime ervaring met het behandelen van geschillen over het concurrentiebeding. De AMS Advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.