2 min lezen

surseance van betaling

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Uitstel van betaling

Indien een bedrijf in betalingsproblemen verkeert, kan het surseance van betaling aanvragen. Tijdens de surseance van betaling kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Dit geldt niet voor vorderingen waaraan voorrang is verbonden, vorderingen van levensonderhoud of verzorging van opvoeding en termijnen van huurkoop. Het doel van de surseance van betaling is het zo mogelijk oplossen van de liquiditeitsproblemen, al dan niet door een sanering of herstructurering. De surseance van betaling kan eindigen doordat alle schuldeisers worden voldaan, een onderhands of gerechtelijk akkoord wordt bereikt of doordat het bedrijf failliet wordt verklaard.

Advocaat dient verzoek in

Het verzoek tot het verlenen van surseance dient door een advocaat te worden ingediend. De surseance van betaling wordt vervolgens voorlopig verleend. Er wordt direct één of meerdere bewindvoerders benoemd die de levensvatbaarheid van de onderneming gaan onderzoeken. Zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder is het bestuur van de onderneming onbevoegd een daad van beheer of beschikking met betrekking tot de boedel te verrichten.

Sanering en crediteurenakkoord

Doordat de surseance van betaling de onderneming wat lucht geeft, is er soms tijd om een schuldensanering te realiseren. Dit kan gebeuren door de crediteuren een akkoord aan te bieden. De zogenoemde preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst en het UWV, vallen buiten het akkoord en dienen in beginsel volledig te worden voldaan. Het akkoord geldt wel voor de concurrente crediteuren, meestal grotendeels bestaande uit de normale handelscrediteuren. Indien de gewone meerderheid van de ter vergadering verschenen crediteuren die gezamenlijk minimaal de helft van het bedrag van de erkende en toegelaten crediteuren vertegenwoordigen voorstemmen, wordt het akkoord aangenomen.

Omzetting in faillissement

Ondanks het feit dat de surseance van betaling voornamelijk tot doel heeft om een onderneming de kans te geven haar betalingsproblemen op te lossen, wordt een surseance van betaling meestal omgezet in een faillissement. Vaak blijkt er geen sprake te zijn van voldoende levensvatbarheid van de activiteiten en/of van een goed saneringsplan.

Advocaat faillissementsrecht

AMS Advocaten in Amsterdam beschikt over zeer ervaren insolventierecht advocaten. Zij worden zelf regelmatig aangesteld al curator in een faillissement en bewindvoerder in een surseance zodat zij goed weten waarop moet worden gelet bij een bedrijf dat kampt met liquiditeitsproblemen. Zij zijn dan ook goed in staat een bedrijf in nood te adviseren over de mogelijkheden het bedrijf te redden en indien nodig het bedrijf te begeleiden met de aanvraag van surseance van betaling of eigen aangifte tot faillietverklaring.

Nieuws-
brief

Ravel Residence