Het relatiebeding

Relatiebeding: een vorm van het concurrentiebeding

Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever. In rechtspraak en literatuur wordt een relatiebeding veelal als een vorm van een concurrentiebeding beschouwd. Een ‘klassiek’ concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om voor een zekere periode werkzaamheden voor de klanten of relaties van zijn oud-werkgever te verrichten.

Inhoud relatiebeding

Een relatiebeding kan er op verschillende manieren uitzien. Het kan een verbod inhouden om voor alle klanten of relaties van de werkgever werkzaam te zijn, maar het kan ook slechts op enkele klanten betrekking hebben. Ook kan er in een relatiebeding een verbod zijn opgenomen om na het einde van het dienstverband contacten te onderhouden met de klanten en relaties van de werkgever. Zo heeft de Voorzieningenrechter te Arnhem geoordeeld dat een werknemer die na het einde van het dienstverband een klant van zijn voormalige werkgever op LinkedIn als relatie accepteerde zijn relatiebeding had geschonden. Het kan dan ook verstandig zijn om van tevoren een advocaat arbeidsrecht of een andere specialist op het gebied van het arbeidsrecht te raadplegen.

Relatiebeding voor bepaalde tijd

Een relatiebeding geldt vaak gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een of twee jaar), en soms is afgesproken dat de werknemer een boete moet betalen als hij het relatiebeding overtreedt. De rechter kan zowel de periode waarvoor het relatiebeding geldt alsook de hoogte van de boete matigen. Uw advocaat arbeidsrecht bij AMS Advocaten kan hierover juridisch advies geven.

Strenge eisen bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2015 wordt er voor de toepassing van een concurrentiebeding (en daarmee dus ook het relatiebeding, als vorm van het concurrentiebeding) onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het nieuwe recht is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2015 worden aangegaan.
Een concurrentiebeding en/of relatiebeding kan slechts in een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden opgenomen wanneer uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt, dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Werkgever moet relatiebeding motiveren

Indien een werkgever in een tijdelijk contract een dergelijk beding wil opnemen, zal hij dus schriftelijk moeten motiveren om welke belangen het gaat en waarom die belangen opname van het concurrentiebeding en/of relatiebeding noodzakelijk maken. Het moet daarbij gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of om specifieke functies die maken dat het voordeel van de werkgever bij opname van het concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel daarvan voor de werknemer. Als er geen motivering is opgenomen, geldt het beding niet. Indien er onvoldoende belang bij het beding bestaat, kan de werknemer bij de rechter proberen het beding gedeeltelijk of geheel te vernietigen.

Verwijtbaar handelen werkgever: verval relatiebeding

Per 1 januari 2015 is het concurrentiebeding en/of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst vervallen wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voorbeelden van situaties wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zijn discriminatie door de werkgever en de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.

Social media bepaling

Het gebruik van social media is inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Maar het gebruik van social media leidt regelmatig tot een rechtszaak. Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om een goede social media bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarin kan van alles geregeld worden met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld Twitter, Facebook en LinkedIn.

Advocaat voor relatiebeding

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten te Amsterdam heeft ruime ervaring met het behandelen van geschillen op het gebied van het relatiebeding en concurrentiebeding en staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties.