5 min lezen

Vorderingen innen: zo werkt het

NL

Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Dat betekent dat met beleid moet worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij komt het aan op de juiste timing én toonzetting. De incasso advocaten van AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier incasseren van opeisbare vorderingen. Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit. 

 

Incassotraject

Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject Het proces van het incasseren van een vordering door middel van het versturen van incasso- en sommatiebrieven tot aan een eventuele incassoprocedure.
» Meer over incassotraject
incassotraject
meestal met een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
( ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
). Daarin wordt de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
nog één keer de gelegenheid geboden zijn rekening – met rente en kosten – te voldoen. Voldoet de schuldenaar (de debiteur) zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het opstellen van een efficiënt incassotraject kan een hoop ellende (en dus kosten) besparen.

Incassokosten

Als een debiteur ten onrechte weigert te betalen en geen gehoor geeft aan een sommatiebrief, sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
of ingebrekestelling, dan kan het zo zijn dat dat die debiteur, afgezien van de hoofdsom en de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is geworden.

Incasso kort geding

Wanneer een schuldenaar na sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat. Dit kan in de vorm van een gewone rechtszaak (een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
) of een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de bevoegde rechtbank. Een incasso kort geding is een snelle en relatief gemakkelijke manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Beslag leggen

In Nederland is het betrekkelijk eenvoudig om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag. De schuldeiser kan zich, nadat de rechter een vonnis heeft gewezen waarin zijn vordering is toegewezen, op het in beslag genomen goed verhalen. Als het vervolgens tot een procedure komt en de rechter de vordering toewijst, verandert het conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
in een executoriaal beslag Executiemiddel waarbij de goederen van de schuldenaar te gelde te maken zodat de schuldeiser zijn vordering uit de verkregen opbrengst kan voldoen.
» Meer over executoriaal beslag
executoriaal beslag
. De advocaten van advocatenkantoor AMS zijn zeer ervaren in beslag leggen.

Beslag opheffen

Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoek te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om via een advocaat in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Als de rechter uiteindelijk oordeelt dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd niet bestaat, is het beslag (achteraf gezien) ten onrechte gelegd: het is dan een onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
beslag.

Faillissement aanvragen

Wanneer een debiteur uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank waar de debiteur woont (bij natuurlijke personen) of gevestigd is (bij rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
). Een faillissementsaanvraag wordt door een advocaat ingediend door middel van een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
.

Credit management

Soms is incasseren bulkwerk. Ook daarvoor kunt u terecht bij AMS Advocaten. Maar in veel gevallen is de incasso van een vordering geen standaardzaak, maar juist maatwerk. Het sturen van een standaard aanmaning heeft dan geen zin. Vaak gaat het ook om het behoud van uw relatie met een klant. Timing en toonzetting zijn vaak cruciaal. De incasso advocaten van AMS in Amsterdam hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier op touw zetten van een persoonlijk incassobeleid (oftewel credit management).

Buitenlands vonnis

Nederlandse bedrijven die handelen met internationale partijen, kunnen te maken krijgen met rechtszaken in het buitenland. Zo’n procedure kan resulteren in een buitenlands vonnis tegen een bedrijf in Nederland. Een beslissing van een buitenlandse rechter kan niet zonder meer ten uitvoer worden gelegd in Nederland, tenzij dit op grond van een verdrag of EU-wetgeving is toegestaan. De incasso advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van niet betaalde vorderingen. Ook bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen kunt u vertrouwen op de expertise van onze incasso advocaat.

AMS Advocaten incasso advocaten in Amsterdam

Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan een incasso advocaat van ons advocatenkantoor, dan weet u dat u dat doet aan een ervaren advocaat.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence