4 min lezen

Rechter: beroep op exoneratiebeding onredelijk

NL

Het zal je maar gebeuren. Je bent deurwaarder en betekent te laat een huuropzegging waardoor de opdrachtgever voor 5 jaar langer vast zit aan een huur van ruim 50.000 euro per jaar. Kan je dan nog met recht een beroep doen op een exoneratiebeding in je algemene voorwaarden? Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak in deze klassieke zaak over wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
, schade en aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
.

 

Schending zorgplicht deurwaarder

Wat is er precies gebeurd in deze zaak? De huurder van een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
wil zijn huurovereenkomst na deze eerste termijn van 5 jaar opzeggen. Doet hij dit niet tijdig (opzegtermijn is 1 jaar) dan wordt het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
voor 5 jaar verlengd. De huurder geeft een deurwaarder tijdig opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
de huurovereenkomst per deurwaardersexploot op te zeggen. De deurwaarder mailt dit verzoek door aan een collega in een andere regio. De mail en de herinneringen van de deurwaarder komen niet aan en de opzegging bereikt de verhuurder niet op tijd.

Aansprakelijkstelling en schadevergoeding

De huurder stelt in een procedure de deurwaarder aansprakelijk voor de schade op grond van wanprestatie. De deurwaarder voert aan dat hem niet kan worden verweten dat niet tijdig is betekend omdat de fout door ICT-problemen bij zijn collega is veroorzaakt. Daarnaast doet hij een beroep op het exoneratiebeding dat in zijn algemene voorwaarden staat. Hierin is bepaald dat de opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade ontstaan uit opzet of grove schuld.

Rechter: geen opzet of grove schuld

De rechter overweegt dat het tijdig betekenen van het exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
het essentiële onderdeel van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen partijen vormde. Het niet tijdig betekenen kan de deurwaarder wel degelijk worden aangerekend. Hij had beter toezicht moeten houden op de uitvoering van de opdracht door de collega. Dat de e-mails zijn collega niet hebben bereikt, doet aan deze tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
niet af. Maar de rechter acht geen grove schuld of opzet aanwezig. De deurwaarder kan in beginsel een beroep doen op het exoneratiebeding.

Rechter: beroep exoneratieclausule onredelijk

De vraag is vervolgens of een beroep op dit beding in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
. Dat hangt af van de omstandigheden. De huurder heeft terecht gewezen gedaan op het bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering aan de zijde van de deurwaarder, op de ernst van het tekortschieten van de deurwaarder alsmede de grote financiële gevolgen die dit voor huurder heeft gehad. De deurwaarder heeft ondanks tot twijfel aanleiding gevende aanwijzingen niet geverifieerd of zijn collega-deurwaarder de opdracht tot het uitbrengen van het exploot in goede orde had ontvangen. Hij had op simpele wijze aanzienlijke schade van zijn opdrachtgever kunnen voorkomen maar heeft dit nagelaten. De rechter is van oordeel dat een beroep op het exoneratiebeding in dit geval onredelijk is. De deurwaarder wordt dus toch aansprakelijk gehouden voor de schade.

Advocaat bij geschillen over aansprakelijkheid

Bij een aansprakelijkheidsgeschil spelen verschillende aspecten een rol. Is er sprake van overmacht Een schuldenaar verkeert in overmacht als hij tekortschiet en de tekortkoming niet aan hem valt toe te rekenen.
» Meer over overmacht
overmacht
? Is de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt? En hoe hoog is de schade? Een ogenschijnlijk simpel geval kan tot ingewikkelde procedures leiden. Het inschakelen van advocaat in een vroeg stadium is aan te raden. De contractenrecht advocaten van AMS bieden bijstand in schikkingsonderhandelingen en procedures.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence