3 min lezen

Accountant aansprakelijk stellen bij schending zorgplicht: hoe zit het?

NL

De zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van een accountant strekt zich niet alleen tot het geven van juiste adviezen en het ondernemen van acties, zoals het maken van bezwaar tegen onjuiste belastingaanslagen. Ook het adequaat communiceren met een opdrachtgever, hoort tot de taken van een accountant. Advocaat beroepsaansprakelijkheid Marco Guit bespreekt een recent arrest van het hof waarin dit aan de orde kwam.

 

 

Bezwaar tegen aanslag terugvordering SVB?

De accountant in deze kwestie heeft voor opdrachtgeefster verschillende accountantswerkzaamheden verricht waaronder het afhandelen van een beslissing van het SVB. Volgens het SVB had opdrachtgeefster ruim € 4.500 teveel nabestaandenuitkering ontvangen en zij had een terugvordering ingesteld. De accountant had aangegeven dat deze beslissing van het SVB onjuist was. Opdrachtgeefster heeft hem verzocht actie te ondernemen. Dit heeft hij nagelaten tijdig te doen waardoor opdrachtgeefster op een gegeven moment werd geconfronteerd met een dwangbevel tot betaling van ruim € 6.000.

Opdrachtgeefster vordert schadevergoeding

In een civiele procedure vordert opdrachtgeefster een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat de accountant zijn (zorg)verplichting heeft geschonden en dat hij aansprakelijk is voor de schade zijnde de invorderingskosten van het dwangbevel. De accountant voert aan dat hij destijds heeft aangegeven dat de hoogte van de terugvordering op zich juist was maar de motivering van de beslissing niet. Opdrachtgeefster had dus al bij de eerste sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
tot betaling moeten overgaan. Aldus de accountant.

Hof: schending zorgplicht door accountant

Het hof denkt hier anders over. Uit de vele brieven en e-mails van opdrachtgeefster aan accountant had hij kunnen opmaken dat opdrachtgeefster dit niet zo had begrepen. Zij was in de veronderstelling dat de accountant bezwaar zou maken tegen de hoogte van de terugvordering. Het had op de weg van de accountant gelegen om opdrachtgeefster –het liefst schriftelijk- beter te informeren en ook te adviseren tijdig tot betaling over te gaan. De accountant heeft niet gehandeld zoals van een redelijk handelend, redelijk bekwaam accountant mocht worden verwacht. Het hof acht hem daarom aansprakelijk voor de schade die uit dit tekortschieten voortvloeit.

Vaststelling schadevergoeding na beroepsfout

Is er sprake van een schending van de zorgplicht, dan is alle schade die uit dit tekortschieten voortvloeit voor rekening van de accountant. Maar hoe wordt de schade berekend? In beginsel komt voor vergoeding in aanmerking het nadelige verschil tussen de feitelijke situatie en de fictieve situatie (als de accountant niet zijn zorgplicht had geschonden). Er is dus niet altijd sprake van schade bij een beroepsfout. Zo het hof heeft enkele jaren geleden nog een uitspraak gedaan dat de accountant weliswaar zijn waarschuwingsplicht had geschonden maar dat het niet waarschuwen geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de opdrachtgever. De financiële situatie zou gelijk blijven ook al zou hij zijn gewaarschuwd.

AMS advocaat bij aansprakelijk stellen accountant

De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in zaken over beroepsaansprakelijkheid. Of het nu accountants of andere adviseurs zoals makelaars en notarissen betreft, bij ons bent u aan het goede adres. Behalve het versturen van een aansprakelijkstelling kunnen wij ook een klachtenprocedure of civiele schadeprocedure starten mocht dit nodig zijn. Wilt u advies of bent u misschien zelf aansprakelijk gesteld, neem dan contact met ons op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence