2 min lezen

Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

NL

AMS advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma besprak in zijn vorige blog een rechtszaak waarin een verkoper aansprakelijk was gesteld omdat het verkochte pand kleiner was dan in de verkoopbrochure stond. In dit blog bespreekt hij het arrest waarin de Hoge Raad ingaat op de vraag in welk geval de beroepsaansprakelijkheid van een verkopend makelaar jegens de koper kan worden aangenomen.

 

 

Aansprakelijkheid makelaar: zorgplicht

Ook speelde opnieuw een rol of de makelaar een beroep kon doen op de exoneratieclausule in de verkoopbrochure. De vordering van de koper jegens de makelaar van de verkoper is gebaseerd op de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van de makelaar ten opzichte van potentiële kopers. Het hof meende dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar de oppervlakte eerst zelf dient op te meten voordat deze aan potentiële kopers bekend wordt gemaakt en dat de makelaar niet zonder meer mag afgaan op de juistheid van de oppervlaktegegevens die zijn opdrachtgever hem heeft verstrekt. Voorts dient hij eventuele onzekerheid over de juistheid van de oppervlaktegegevens ter kennis van potentiële kopers te brengen.

Beroepsaansprakelijkheid verkopend makelaar

De Hoge Raad oordeelt echter dat het zo simpel niet ligt: “De vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn, kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.” Met andere woorden: er is geen vaste (vuist)regel te geven om de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de makelaar in dit soort gevallen vast te stellen. Alle specifieke omstandigheden van het geval zullen steeds een rol moeten spelen bij de beantwoording van de vragen of de makelaar aansprakelijk is, of niet.

Voorbehoud in verkoopbrochure door makelaar

De makelaar had zich jegens de koper ook nog verweerd met de stelling dat hij de oppervlaktegegevens van de verkoper zelf had gekregen, en dat de verkoopbrochure een voorbehoud bevatte over de juistheid van die gegevens. Het hof oordeelde dat dit voorbehoud de koper niet kon binden jegens de makelaar, nu er tussen de makelaar en de koper geen contractuele verhouding was ontstaan. De Hoge Raad fluit het hof echter opnieuw terug en oordeelt dat of – en zo ja, in hoeverre – een potentiële koper op de juistheid van de door een makelaar verstrekte informatie mag afgaan wel degelijk afhankelijk is van mededelingen van de makelaar over de mate waarin hij voor de juistheid van die gegevens instaat. Lees meer over de aansprakelijkheid van de makelaar.

Advocaat vastgoedrecht voor makelaar aansprakelijk stellen

AMS Advocaten in Amsterdam is specialist in het vastgoedrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence