2 min lezen

Schadeberekening bij beroepsfout accountant: AMS Advocaten legt uit!

NL

De rechtbank deed onlangs uitspraak over de beroepsaansprakelijkheid van een accountant. Hij had een ondernemer onjuist geadviseerd waardoor de ondernemer schade had geleden. Was hier sprake van een beroepsfout? En hoe moet de schade worden berekend? Thomas van Vugt, advocaat gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, licht toe.

 

 

Onjuist advies accountant leidt tot IB-heffing

Een ondernemer had op advies van zijn accountant een bedrag van ruim € 365.000 onttrokken uit zijn BV. Volgens de accountant zou deze onttrekking fiscaal onbelast kunnen plaatsvinden. Die veronderstelling bleek helaas niet juist. Een heffing inkomensbelasting van ruim € 90.000 volgde. Het pijnlijke was dat als de juiste (fiscale) procedure was gevolgd, de uitkering wel onbelast had kunnen plaatsvinden. De accountant had, met andere woorden, een kapitale fout gemaakt.

Accountant aansprakelijk stellen

De ondernemer heeft de accountant aansprakelijk gesteld voor de schade. Deze bestaat volgens hem uit de belastingheffing ad € 90.000. De accountant heeft zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
erkend, maar betwist de hoogte van de schade. Volgens hem zou in geval van de juiste fiscale procedure in de toekomst alsnog inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Er zou enkel sprake zijn van uitstel, geen afstel. De schade bestaat dus “slechts” uit renteverlies op het (te vroeg betaalde) bedrag aan inkomstenbelasting, aldus de accountant.

Aansprakelijkheid account: wat is de schade?

In de procedure overweegt de rechtbank als volgt. Voor de berekening van de schadevergoedingsplicht dient als uitgangspunt dat de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Hieruit volgt dat zijn schade in beginsel moet worden berekend met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Dit brengt mee dat de omvang van de schade moet worden bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden.

Rechtbank: IB-heffing direct gevolg van beroepsfout

Volgens de rechtbank bestaat de schade simpelweg uit de betaalde inkomstenbelasting ad € 90.000. Als de accountant juist zou hebben geadviseerd dan zou de ondernemer geen belasting verschuldigd zijn geweest. Het verweer van de accountant dat in de toekomst ook belasting zou worden geheven, houdt geen stand. De rechtbank acht dat een eventuele toekomstige heffing van een groot aantal variabelen afhankelijk is. Bovendien bestaan er juridisch en fiscale mogelijkheden voor de ondernemer om belastingheffing in de toekomst (geheel) te voorkomen. De accountant wordt veroordeeld om de schade ad € 90.000 te vergoeden aan de ondernemer.

AMS: uw advocaat bij beroepsaansprakelijkheid accountant

Een opdrachtnemer moet volgens de wet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
is niet alleen van toepassing op accountants en belastingadviseurs maar ook op notarissen en makelaars bijvoorbeeld. Een beroepsfout of schending van deze zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid. Heeft u te maken met een onjuist advies of bent u zelf aansprakelijk gesteld, neem dan gerust contact op met één van onze advcaten om de juridische mogelijkheden te bespreken.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence