3 min lezen

Schending zorgplicht door pensioenadviseur

NL

In een recente zaak spreekt een opdrachtgever haar pensioenadviseur aan omdat deze haar onjuist zou hebben geadviseerd. Haar vordering wordt in eerste aanleg afgewezen. Het hof wijst haar vorderingen grotendeels toe en spreekt zich uit over de zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
van het pensioenadviesbureau. Advocaat verbintenissenrecht Marco Guit bespreekt deze recente uitspraak.

 

 

Kostenneutrale pensioenregeling bleek niet marktconform

In deze zaak gaf een logistiek bedrijf een pensioenadviesbureau de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
om te onderzoeken of er een meer marktconforme pensioenvoorziening voor haar werknemers beschikbaar was. En die tevens kostenneutraal voor haar als werkgever zou zijn. Een kostenneutrale pensioenregeling bleek niet marktconform te zijn. De pensioenadviseur stelde vervolgens een specifiek product voor waarbij de kostenstijging voor de werkgever 24 procent  zou bedragen. De opdrachtgever tekende uiteindelijk de offerte van de verzekeraar, maar kwam er vervolgens achter dat de kostenstijging velen malen hoger was dan de pensioenadviseur had gecommuniceerd, namelijk 54 procent.

Geen verband tussen premiestijging en tekortkomingen

De opdrachtgever sprak het pensioenadviesbureau in rechte aan en vorderde een verklaring in rechte dat de pensioenadviseur tekort was geschoten, dan wel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
had gehandeld, ontbinding van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht, veroordeling van de pensioenadviseur tot terugbetaling van de reeds betaalde facturen en een schadevergoeding. Hoewel de rechtbank de tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
vaststelde werden de overige vordering afgewezen omdat naar het oordeel van de rechtbank geen causaal verband bestaat tussen de getelde premiestijging en de gestelde tekortkomingen.

Pensioenadviesbureau had op de kostenstijging moeten wijzen

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
concludeert het hof dat van meet af aan duidelijk moet zijn geweest voor de pensioenadviseur dat de kosten van de pensioenregeling voor de opdrachtgever een belangrijke kwestie was. Om die reden had de pensioenadviseur de opdrachtgever moeten waarschuwen dat de kostenstijging van de nieuwe pensioenregeling aanzienlijk groter zou zijn dan 24 procent. Dat de kosten waren opgenomen in de offerte doet daar niet aan af. Het adviesbureau had haar cliënt op de kostenstijging moeten wijzen. Door dit niet te doen heeft het adviesbureau in de gegeven omstandigheden aldus het hof niet als een redelijk bekwaam en redelijk handelend pensioenadviesbureau gehandeld, en heeft zij bij haar werkzaamheden niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen.

Ontbinding, terugbetaling en schadevergoeding

Het hof concludeert dat het pensioenadviesbureau tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, waarbij het verschil in kostenstijging dermate groot is dat er geen onzekerheid bestaat over het causaal verband tussen het onjuiste advies en de schade. Het hof ontbindt alsnog de overeenkomst tussen partijen en wijst de vordering tot terugbetaling van de reeds betaalde facturen toe. De vordering met betrekking tot aanvullende schadevergoeding wordt verwezen naar een schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
waarin deze vordering apart zal worden beoordeeld.

Advocaat bij aansprakelijkheid pensioenadviseur

AMS Advocaten in Amsterdam is specialist in het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen over een overeenkomst van opdracht of over de zorgplicht van een opdrachtnemer, zoals een pensioenadviesbureau, neem dan gerust contact met een van onze advocaten op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence