3 min lezen

Battle of Forms: welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

NL

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet meer weg te denken uit de huidige dagelijkse handelspraktijk. Vrijwel ieder bedrijf van formaat hanteert algemene voorwaarden. Dit kan ertoe leiden dat op één overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
verschillende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Die van de koper en die van de verkoper bijvoorbeeld. Het hof wees onlangs een arrest waarin dit speelde. Advocaat contractenrecht Thomas van Vugt licht de zaak toe.

 

Contractspartijen hanteren verschillende voorwaarden

De zaak ging om het volgende. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
had een order geplaatst bij gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
voor de productie en levering van ramen. In de bestelopdracht van eiser aan gedaagde stond opgenomen “conform offerte [naam gedaagde]”. In deze offerte werden de Algemene Voorwaarden (AV) van gedaagde van toepassing verklaard op alle offertes en leveringen. In de bestelopdracht van eiser stond echter: “(…) Door acceptatie van deze inkoopopdracht verklaart u alleen de BUVA algemene inkoopvoorwaarden (…) van toepassing te zijn.”

Procedure wegens wanprestatie leverancier

Partijen krijgen een geschil over de kwaliteit van de door gedaagde geleverde ramen. In een procedure vordert eiser schadevergoeding wegens wanprestatie. Gedaagde voert verweer en beroept zich onder meer op het exoneratiebeding dat is opgenomen in zijn algemene voorwaarden. Eiser stelt zich op het standpunt dat niet de AV van gedaagde toepasselijk zijn maar die van eiser want eiser heeft de voorwaarden van gedaagde uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen. De rechtbank is van oordeel dat de AV van gedaagde van toepassing zijn (en dus ook het exoneratiebeding).

Hof: aanbod en aanvaarding verwijzen naar andere AV

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
overweegt het hof als volgt. Er is sprake van een geval als bedoeld in artikel 6:225 lid 4 BW, oftewel Battle of Forms (strijdigheid tussen twee verschillende sets algemene voorwaarden). In deze zaak verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden. De wet schrijft voor dat aan de tweede verwijzing –in dit geval die van eiser in de bestelopdracht- geen werking toekomt als daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de eerste set AV –die van gedaagde- uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Hof: geen afwijzing van de eerste algemene voorwaarden

Volgens het hof houdt de verwijzing van eiser in de bestelopdracht naar zijn eigen voorwaarden slechts een impliciete afwijzing van andere algemene voorwaarde in. Vereist is echter dat zij de AV van gedaagde uitdrukkelijk had moeten afwijzen. Dit is niet gebeurd. De enkele vermelding dat door acceptatie van de inkoop alleen de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn, is niet voldoende. Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank hieromtrent.

AMS:  uw advocaat bij algemene voorwaarden

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van algemene voorwaarden, maar procederen daar ook over voor hun cliënten, indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence