3 min lezen

Advocaat aansprakelijk wegens onzorgvuldige advisering?

NL

De Hoge Raad heeft onlangs een interessant arrest gewezen over de maatstaf die moet worden gehanteerd bij zaken over beroepsfouten van een advocaat. De vraag of een advocaat een cliënt moet waarschuwen tegen bepaalde risico’s hangt af van de omstandigheden (zoals de vraag of het werkzaamheden bij een procedure of puur advieswerk betrof). Duidelijk is wel dat advocaten geacht worden hun kennis over het recht en ontwikkelingen in de jurisprudentie op de voet te volgen. Advocaat beroepsaansprakelijkheid Marco Guit licht de zaak toe.

 

Bestuurder aansprakelijk wegens selectieve betalingen

In deze zaak had een bestuurder van een failliete BV zijn advocaat aansprakelijk gesteld vanwege onjuiste advisering. De bestuurder had de advocaat om advies gevraagd inzake de beslissing om het eigen faillissement van de onderneming aan te vragen waarop de advocaat dit traject heeft begeleid. Voorafgaand aan het faillissement heeft de bestuurder enkele crediteuren betaald. Deze selectieve betalingen waren volgens de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en hij hield de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het nadeel dat de boedel hierdoor had geleden.

Waarschuwingsplicht advocaat?

De bestuurder verwijt de advocaat nu dat hij hem niet had gewaarschuwd voor het risico dat dergelijke selectieve betalingen met zich mee kon brengen. De advocaat had moeten wijzen op de mogelijkheid van de curator om de bestuurder aan te spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De advocaat ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

Advocaat onzorgvuldig gehandeld door nalaten waarschuwing

De zaak wordt aan de rechter voorgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de advocaat tekort is geschoten. Dit oordeel wordt in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
bevestigd. Het hof vindt dat de advocaat niet als een redelijk handelen en redelijk bekwaam advocaat bij zijn advisering heeft gehandeld. Volgens de maatstaf die in de rechtspraak is ontwikkeld is van onzorgvuldig handelen sprake als de advocaat -op basis van de ten tijde van de advisering bestaande rechtspraak en literatuur- had moeten (kunnen) voorzien dat door de betalingen voor de bestuurder wellicht moeilijkheden waren te verwachten.

Advocaat heeft risico verkeerd ingeschat

Uit de feiten blijkt dat de advocaat zich wel bewust was van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
bij selectieve betalingen. Hij is niettemin afgegaan op rechtspraak waarin deze aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
niet werd aangenomen. Dit is onzorgvuldig want de literatuur en rechtspraak op het gebied van selectieve betalingen is niet eenduidig en ook in beweging. De advocaat had dus nader onderzoek hiernaar moeten doen en de bestuurder moeten waarschuwen.

Hoge Raad: advocaat dient cliënt goed te informeren

De advocaat gaat in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
en klaagt erover dat het hof een maatstaf heeft gehanteerd die is toegesneden op de processuele handelingen van advocaten en niet op adviseringswerkzaamheden. De Hoge Raad verwerpt deze klacht. Wanneer een advocaat een cliënt adviseert over een door een cliënt te nemen beslissing in een bepaalde kwestie, brengt de zorgvuldigheidsplicht met zich mee dat de advocaat de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Of de advocaat in dat geval moet waarschuwen voor bepaalde risico’s, hangt af van de omstandigheden, de omvang en ernst van het risico en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich zal realiseren.

AMS Advocaten bij beroepsfouten adviseurs

Omdat tijdens de advisering door de advocaat uiteenlopend in de literatuur en rechtspraak werd gedacht over de rechtmatigheid van selectieve betalingen, had advocaat inderdaad zoals het hof heeft geoordeeld moeten wijzen op het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Het hof heeft de maatstaf juist toegepast. De beroepsfout van de advocaat staat vast en hij is aansprakelijk voor de schade van de bestuurder.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence